Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (2017) liên quan đến công trình giao thông

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (2017) liên quan đến công trình giao thông

  BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 241/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017
  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép - Liên kết bằng bu lông cường độ cao - Thi công và nghiệm thu

  2. TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao - Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

BÀI VIẾT MỚI

Collapse

Working...
X