Kết quả tìm kiếm

  1. MinhChungBRE

    Chia sẻ những hình ảnh xây dựng thời công nghệ chưa phát triển

    Phát minh Cống đúc sẵn ở Canada năm 1920. Có khả năng chịu tải 21300 kg nhưng công nghệ thử tải chưa phát triển, họ đã kiểm tra như thế này. Để mang lại sự tự tin về khả năng chịu tải của cống. Nhà phát minh ngồi trong cống.. Nguồn: https://promateriales.com/pdf/pm2805.pdf...