Kết quả tìm kiếm

  1. DangThanhTVXD

    Giải pháp quản lý win-win như thế nào khi nhân viên nhận việc chui bên ngoài ?

    Nhớ đâu đó trong diễn đàn này hay diễn đàn nào có người đã có ý kiến Túm váy là chỉ cần quan tâm nhân viên làm được gì với số tiền họ đã nhận
  2. DangThanhTVXD

    Vai trò và trách nhiệm của tư vấn xây dựng ?!

    Wiki tiếng Việt cũng đã mô tả Nhưng có vẻ không hợp lý lắm, cái này có liên quan đến tranh cãi gói thầu tư vấn và phi tư vấn cũng tranh cãi, ví dụ quan điểm khảo sát địa hình địa chất là không phải tư vấn