Kết quả tìm kiếm

  1. phedecor

    Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực vào đầu năm 2021 với những điểm mới

    Không theo luật thì thỏa thuận đền bù kiểu gì ?