Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 03 - 2015 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 03 - 2015

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (được phê duyệt tại văn bản số 1259/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Bù Đốp);Tổng mức đầu tư: 5.704.456.533 VND
Tên chủ đầu tư UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu Xây lắp + thiết bị 19.881.000(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I,II/2015 Trọn gói 120 ngày
2 2 Bảo hiểm công trình 7.363.911(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 Trọn gói Theo thời gian thi công
3 3 Khảo sát, tư vấn thiết kế - kỹ thuật – KS địa chất 180.161.205(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Khoan khảo sát địa chất 99.580.723(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Thẩm tra dự toán – thiết kế 10.119.539(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014 Trọn gói 10 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây dựng + thiết bị 98.285.593(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 Trọn gói Theo thời gian thi công
7 7 Lập HSMT & Đánh giá HSDT 14.740.909(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 Trọn gói 45 ngày
8 8 Quản lý dự án 78.589.902(VND) Chương trình MTQG NTM năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 Trọn gói Theo thời gian thi công

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu (Km2169+056,65 – Km2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu (được phê duyệt tại văn bản số 01/QĐ-QL1BL-DA ngày 04/02/2015 của Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Bạc Liêu);Tổng mức đầu tư: 633.228.143.000 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Bạc Liêu

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu TV-01: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - Tổng dự toán và cắm cọc GPMB, cọc mốc lộ giới của dự án 7.617.342.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói và Theo đơn giá cố định 60 ngày
2 2 Gói thầu TV-02: Tư vấn giám sát chất lượng thi công công trình và lắp đặt thiết bị trạm thu phí 3.595.467.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 480 ngày
3 3 Gói thầu TV-03: Thiết kế công nghệ thu phí 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí III năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm tra phương án đảm bảo an toàn giao thông 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Gói thầu TV-05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC 180.116.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 30 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Gói thầu TV-06: Tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình 170.576.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 30 ngày
7 7 Gói thầu TV-07: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước và trong khi thi công. 1.239.443.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá cố định 450 ngày
8 8 Gói thầu TV-08: Tư vấn quan trắc môi trường. 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá cố định 480 ngày
9 9 Gói thầu TV-09: Tư vấn kiểm toán công trình 824.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Trọn gói 480 ngày
10 1 Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình 1.793.287.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Trọn gói 540 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 2 Gói thầu TB-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm thu phí và trạm cân 10.000.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí IV năm 2015 Theo đơn giá cố định 60 ngày
2 1 Gói thầu xây lắp XL-01: Thi công đoạn Km2169 + 056,65 - Km2178 + 126,79 và xử lý một số vị trí ngập nước, trạm thu phí 388.565.483.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá điều chỉnh 480 ngày
3 2 Gói thầu RPBM-01: Rà phá bom mìn 2.802.664(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Theo đơn giá cố định 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp cầu D22 và cầu Bàu Cối, xã Bình Lộc (được phê duyệt tại văn bản số 130/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND thị xã Long Khánh);Tổng mức đầu tư: 1.370.858.000 VND.
Tên chủ đầu tư Phòng quản lý đô thị

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Bảo hiểm công trình 2.213.000(VND) Kiến thiết thị chính năm 2014-2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày, kể từ ngày khởi công gói thầu xây lắp số 05
2 2 Giám sát thi công xây dựng 21.637.000(VND) Kiến thiết thị chính năm 2014-2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày, kể từ ngày khởi công gói thầu xây lắp số 05
3 3 Lập HSMT và đánh giá HSDT 3.193.000(VND) Kiến thiết thị chính năm 2014-2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 45 ngày, kể từ ngày kí kết HĐ
4 4 Thẩm địng HSMT xây lắp và thẩm tra kết quả LCNT 2.200.000(VND) Kiến thiết thị chính năm 2014-2015 Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 10 ngày, kể từ ngày kí kết HĐ
5 5 Xây lắp 1.064.503.000(VND) Kiến thiết thị chính năm 2014-2015 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày, kể từ ngày khởi công

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, sửa chữa đường vào trường Trần Văn Danh (được phê duyệt tại văn bản số 1257/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn);Tổng mức đầu tư: 15.243.868.124 VND.
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn: quản lý dự án 108.671.094(VND) Vốn NTM Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Trọn gói Từ chuẩn bị đầu tư đến quyết toán
2 2 Tư vấn: giám sát thi công xây dựng 191.981.447(VND) Vốn NTM Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 150 ngày
3 3 Tư vấn: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 23.491.492(VND) Vốn NTM Đấu thầu hạn chế,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 02 tháng
4 4 Xây lắp 8.405.597.074(VND) Vốn NTM Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 150 ngày
5 5 Phi tư vấn: Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 16.481.563(VND) Vốn NTM Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 150 ngày + thời gian bảo hành
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn: Kiểm toán công trình 53.855.383(VND) Vốn NTM Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 02 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Gia cố kênh tưới N42-6 (được phê duyệt tại văn bản số 27/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh);Tổng mức đầu tư: 1.641.475.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT 4.021.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 10 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng công trình 29.647.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 120 ngày
3 3 Xây lắp 1.426.006.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Theo đơn giá cố định 120 ngày
4 4 Kiểm toán công trình 11.556.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình 9.269.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 – Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng (được phê duyệt tại văn bản số 01/QĐ-QL1ST-DA ngày 11/02/2015 của Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng);Tổng mức đầu tư: 1.419.236.584.000 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu TV-01: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - Tổng dự toán và cắm cọc GPMB của dự án 15.533.768.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói và Theo đơn giá cố định 60 ngày
2 2 Gói thầu TV-02: Tư vấn giám sát chất lượng thi công công trình và lắp đặt thiết bị 5.895.106.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 480 ngày
3 3 Gói thầu TV-03: Thiết kế công nghệ thu phí 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí III năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm tra phương án đảm bảo an toàn giao thông 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Gói thầu TV-05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC 295.732.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 30 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Gói thầu TV-06: Tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình 284.134.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Trọn gói 30 ngày
7 7 Gói thầu TV-07: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước và trong khi thi công. 2.044.317.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Theo đơn giá cố định 30 ngày
8 8 Gói thầu TV-08: Tư vấn quan trắc môi trường. 500.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá cố định 480 ngày
9 9 Gói thầu TV-09: Tư vấn kiểm toán công trình 1.313.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Trọn gói 480 ngày
10 1 Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình 3.809.961.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá điều chỉnh 540 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 2 Gói thầu TB-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm thu phí và trạm cân 10.000.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí IV năm 2015 Theo đơn giá cố định 60 ngày
2 1 Gói thầu xây lắp XL-01: Thi công đoạn Km2118 +600 - Km2127+ 320,75 và xây dựng tuyến tránh, trạm thu phí 843.786.757.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí II năm 2015 Theo đơn giá điều chỉnh 480 ngày
3 2 Gói thầu RPBM-01: Rà phá bom mìn 2.990.576.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quí I năm 2015 Theo đơn giá cố định 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Kho lưu trữ và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận 7 (được phê duyệt tại văn bản số 17/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/02/2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 43.670.845.000 VND.
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 05 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 06, 08, 09, 10 104.220.765(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2 06 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 745.363.385(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 03 tháng
3 07 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 95.140.795(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 01 tháng
4 08 Xây lắp 28.429.645.741(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2015 Theo đơn giá cố định 12 tháng
5 09 Thiết bị 4.833.766.900(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2016 Trọn gói 04 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm công tác giám sát thử tĩnh tãi cọc) 662.709.309(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 14 tháng
2 11 Thử tĩnh tải cọc BTCT 200.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 02 tháng
3 12 Bảo hiểm công trình 68.380.745(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2015 Trọn gói 12 tháng
4 13 Kiểm toán công trình 105.721.911(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2016 Trọn gói 06 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc (được phê duyệt tại văn bản số 15/QĐ-BQLDAGT ngày 13/02/2015 của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau);Tổng mức đầu tư:
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đấu tư xây dựng công trình 496.011.679(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1, 2015 Trọn gói 90 ngày
2 02 Thẩm tra tính hiệu quả dự án đầu tư 11.789.541(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2, 2015 Trọn gói 30 ngày
3 03 Lập HSYC và đánh giá HSĐX 4.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1, 2015 Trọn gói 45 ngày
4 04 Giám sát khảo sát 11.437.037(VND) Ngân sách nhà nước Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1, 2015 Trọn gói Theo thời gian thực hiện công tác khảo sát

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cải tạo mở rộng bệnh viện huyện Củ Chi. (được phê duyệt tại văn bản số 137/QĐ-SXD-TĐDA ngày 06/12/2010 của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 345.140.800.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành y tế 100.232.625(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
2 02 Tư vấn giám sát gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành y tế 347.933.941(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 120 ngày
3 03 Thẩm định giá 115.500.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành y tế 109.973.100.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Thới 2 (được phê duyệt tại văn bản số 7610/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy Ban nhân dân huyện Hóc Môn);Tổng mức đầu tư: 8.158.661.174 VND.
Tên chủ đầu tư Ủy Ban nhân dân xã Xuân Thới Đông

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lựa chọn nhà thầu 17.570.610(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 02 tháng
2 2 Thẩm định kết quả chọn thầu 2.958.015(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 20 ngày
3 3 Giám sát thi công phần đường + thoát nước 166.725.564(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 150 ngày
4 4 Thi công phần đường + thoát nước 6.637.785.916(VND) Ngân sách huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 150 ngày
5 5 Thi công phần điện 120.000.000(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 20 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 6 Bảo hiểm công trình 13.015.267(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 150 ngày + thời gian bảo hành mở rộng
2 7 Kiểm toán 45.527.777(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 - Quý IV/2015 Trọn gói 01 tháng
3 8 Khảo sát di dời tái lập hệ thống điện 5.882.353(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 10 ngày
4 9 Thiết kế di dời tái lập hệ thống điện 2.882.353(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 10 ngày
5 10 Giám sát di dời tái lập hệ thống điện 3.301.176(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 20 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng nâng cấp trường tiểu học An Phú 2 (được phê duyệt tại văn bản số 565/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND Huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 11.457.448.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp 29.566.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-02/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
2 02 Xây lắp 8.353.110.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 1-3/2015 Trọn gói 180 ngày
3 03 Lắp đặt thiết bị trường học 926.664.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-03/2015 Trọn gói 60 ngày
4 04 Lắp đặt thiết bị PCCC + báo cháy + chống sét 420.207.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-03/2015 Trọn gói 60 ngày
5 05 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 230.563.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-02/2015 Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 06 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 6.256.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-02/2015 Trọn gói 60 ngày
2 07 Tư vấn kiểm toán 53.589.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-03/2015 Trọn gói 60 ngày
3 08 Bảo hiểm công trình 18.424.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 01-03/2015 Trọn gói 180 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu đường GTNT xã Xuân Thới Sơn đợt 2 năm 2014 (được phê duyệt tại văn bản số 1188/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Ủy Ban nhân dân huyện Hóc Môn);Tổng mức đầu tư: 893.226.010 VND
Tên chủ đầu tư Ủy Ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lựa chọn nhà thầu 1.961.706(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 02 tháng
2 2 Bảo hiểm công trình 1.453.115(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày + thời gian bảo hành mở rộng
3 3 Giám sát thi công xây dựng 18.614.407(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Thi công xây dựng 741.088.784(VND) Ngân sách huyện Chào hàng cạnh tranh rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Rạch Tra (Rỗng Hồ), ấp Trung Đông (được phê duyệt tại văn bản số 11/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của Uỷ ban nhân dân xã Thới Tam Thôn);Tổng mức đầu tư: 3.429.349.775 VND.
Tên chủ đầu tư Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới xã Thới Tam Thôn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 02 Tư vấn: lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp 3.936.969(VND) Nguồn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy I/2015 Trọn gói Theo quy định
2 03 Tư vấn: giám sát thi công xây dựng 29.024.678(VND) Nguồn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy II/2015 Trọn gói 90 ngày
3 04 Xây lắp 1.424.010.174(VND) Nguồn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy II/2015 Trọn gói 90 ngày
4 05 Phi tư vấn: Bảo hiểm rủi ro công trình 2.848.020(VND) Nguồn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy II/2015 Trọn gói Theo quy định
5 06 Tư vấn: kiểm toán 11.741.869(VND) Nguồn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Bảo trì công trình giao thông xã Xuân Thới Đông năm 2014 - đợt 2 (được phê duyệt tại văn bản số 1191/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Uỷ ban nhân dân Huyện Hóc Môn);Tổng mức đầu tư: 1.738.905.862 VND.
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thới Đông

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 TV: Lựa chọn nhà thầu 3.964.933(VND) Vốn ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 02 tháng
2 02 Phi TV: Bảo hiểm công trình 2.936.988(VND) Vốn ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày + thời gian bảo hành mở rộng
3 03 TV: Giám sát thi công xây dựng 37.622.811(VND) Vốn ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày
4 04 XL: Thi công xây dựng 1.497.863.656(VND) Vốn ngân sách huyện Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày
5 05 TV: Kiểm toán 12.241.897(VND) Vốn ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 4 (được phê duyệt tại văn bản số 17/QĐ - UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình);Tổng mức đầu tư: 18.387.753.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Khảo sát địa chất 78.865.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Theo đơn giá cố định 45 ngày
2 02 Đo vẽ hiện trạng vị trí, cao độ 9.061.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2012 Theo đơn giá cố định 30 ngày
3 03 Chi phí lập dự án đầu tư 98.591.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2013 Trọn gói 180 ngày
4 04 Lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán 450.855.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói Quý III/2015
5 05 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán 58.236.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quý III/2013 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 47.007.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
7 07 Xây lắp 15.202.591.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 300 ngày
8 08 Giám sát thi công xây lắp 376.377.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 300 ngày
9 09 Bảo hiểm công trình 33.446.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 300 ngày
10 10 Kiểm toán 73.913.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2016 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cải tạo hạ tầng xung quanh phim trường TFS (được phê duyệt tại văn bản số 232/QĐ-TH ngày 05/02/2015 của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 1.364.411.193 VND.
Tên chủ đầu tư Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 30.000(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 12/2014 Trọn gói 10 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)
2 2 Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán 4.400.000(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 12/2014 Trọn gói 10 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)
3 3 Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng 39.473.582(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Tư khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
4 4 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thi công xây dựng 3.593.899(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 2 tháng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)
5 5 Tư vấn kiểm toán 9.605.455(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 1 tháng kể cả ngày lễ và ngày nghỉ kể từ
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 6 Bảo hiểm công trình 2.372.211(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Kể từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
2 7 Xây lắp 1.186.105.203(VND) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 2 tháng kể cả ngày lễ và ngày nghỉ

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường liên ấp 2-3-4 kết nối với đường chùa Liên Hương, xã Vĩnh Lộc A (được phê duyệt tại văn bản số 1120/QĐ-UBND ngày 06/03/2015 của UBND Huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 41.647.415.458 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp 38.488.766(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2016 Trọn gói 45 ngày
2 2 Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 214.029.101(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014 - 2015 Trọn gói 30 ngày
3 3 Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công - tổng dự toán 43.310.821(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ 30 ngày Trọn gói Năm 2014 - 2015
4 4 Chi phí xây lắp 17.920.509.722(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Theo đơn giá cố định 10 tháng
5 5 Chi phí giám sát thi công 407.367.203(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Trọn gói 10 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 6 Chi phí bảo hiểm 37.699.702(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Trọn gói 10 tháng
2 7 Chi phí kiểm toán 100.224.516(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Trọn gói 30 ngày
3 8 Chi phí thẩm tra tính hiệu quả của công trình 12.747.760(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Trọn gói 3 tháng
4 9 Lập kế hoạch bảo trì công trình 71.682.039(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Trọn gói 1 tháng
5 10 Hỗ trợ di dời vật kiến trúc 1.886.468.000(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Theo đơn giá cố định 3 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Di dời trụ điện 2.750.000.000(VND) Ngân sách Huyện (vốn nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 - 2016 Theo đơn giá cố định 3 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng thay thế Trường Trung học cơ sở An Thới Đông, huyện Cần Giờ (được phê duyệt tại văn bản số 93/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ);Tổng mức đầu tư: 102.300.000.000 VND.
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 97.754.487(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
2 02 Xây lắp 72.165.559.442(VND) Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Theo đơn giá cố định 18 tháng
3 03 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp 44.640.768(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
4 04 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 1.307.585.040(VND) Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 18 tháng
5 05 Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình 261.517.008(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 18 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 06 Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình 196.137.756(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 18 tháng
2 07 Xác định khả năng chịu tải cọc bê tông cốt thép 392.153.756(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Theo đơn giá cố định 01 tháng
3 08 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị 37.996.120(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
4 09 Thiết bị 13.413.382.680(VND) Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói 03 tháng
5 10 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị 87.509.172(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Bảo hiểm xây lắp 166.702.442(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 18 tháng + 12 tháng bảo hành
2 12 Bảo hiểm thiết bị 36.886.802(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói 03 tháng + 12 tháng bảo hành
3 13 Kiểm toán 232.482.250(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói 03 tháng
4 14 Lắp đặt trạm biến áp 400.000.000(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2016 Trọn gói 01 tháng
5 15 Di dời thiết bị vật tư trường học qua vị trí học tạm 250.000.000(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa vừa đường Bàu Bàng (từ 40 Núi Thành đến 63 Bình Giã) (được phê duyệt tại văn bản số 164/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình);Tổng mức đầu tư: 1.344.603.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp và đảm bảo giao thông 1.079.649.000(VND) Ngân sách thành phố + ngân sách quận Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 2 Chi phí lập bản cam kết bảo vệ môi trường 5.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Chi phí lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng công trình (quy trình bảo trì đã được lập trong BCKTKT tại mục 5.12 trang 16) 4.119.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Chi phí lựa chọn nhà thầu xây dựng 2.858.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
5 5 Chi phí giám sát thi công xây lắp 25.180.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2014 Trọn gói 90 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 6 Chi phí bảo hiểm 2.059.000(VND) Ngân sách quận Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2014 Trọn gói Theo thời gian thi công + thời gian bảo hành công trình
2 7 Chi phí kiểm toán 7.422.000(VND) Ngân sách quận Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, sửa chữa tuyến số 12 – Mỹ Hòa 2. (được phê duyệt tại văn bản số 11/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân xã Xuân Thới Đông);Tổng mức đầu tư: 2.809.726.696 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí xây dựng 1.925.455.921(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường liên ấp 2-3 xã Hiệp Phước (được phê duyệt tại văn bản số 86/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy Ban nhân dân huyện Nhà Bè);Tổng mức đầu tư: 48.759.097.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Khảo sát bước thiết kế kỹ thuật 18.929.762(VND) Nông thôn mới 8,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 1 1 tháng
2 2 Lập thiết kế kỹ thuật 437.108.310(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 1 tháng
3 3 Thẩm tra TKKT và TDT 80.901.262(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 1 tháng
4 4 Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 59.569.088(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 45 ngày
5 5 Lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát xây lắp 59.569.088(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 45 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 7 Kiểm toán 163.050.422(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2015 Trọn gói 2 tháng
2 8 Bảo hiểm xây lắp 86.536.176(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 6 tháng
3 9 Xây lắp 40.590.419.495(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 6 tháng
4 10 Di dời hạ tầng kỹ thuật 84.530.384(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 6 tháng
5 6 Giám sát thi công xây lắp 808.207.630(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 6 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông, khu vực trước chùa Long Hoa, Quận 8 (được phê duyệt tại QĐ số 33/QĐ-KQLĐTNĐ ngày 10/03/2015 của KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA);Tổng mức đầu tư: 575.874.949 VND
Tên chủ đầu tư KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 TV KSXD và LDAĐT Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư 497.916.949(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 105 ngày
2 TV khảo sát LDAĐT Tư vấn Giám sát khảo sát xây dựng bước lập dự án đầu tư 34.946.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 20 ngày
3 TV TTTK và LDAĐT Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán bước lập dự án đầu tư 43.012.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 20 ngày


Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Gia cố kênh tưới N42-8 kết hợp giao thông nội đồng (được phê duyệt tại văn bản số 51/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh);Tổng mức đầu tư: 1.478.375.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phước Thạnh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 3.643.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 10 ngày
2 2 Giám sát thi công XDCT 26.860.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 90 ngày
3 3 Xây lắp 1.291.946.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói 90 ngày
4 4 Kiểm toán công trình 10.408.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình 8.398.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày


Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trường Mầm non xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (được phê duyệt tại văn bản số 427/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 45.999.365.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán 734.946.224(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ Trọn gói 60 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán 107.991.692(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói 60 ngày
3 3 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 76.266.442(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Khi ký hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu
4 4 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị 4.853.745(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Khi ký hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu
5 5 Gói thầu xây lắp 33.116.127.807(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Theo đơn giá cố định 12 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 6 Gói thầu thiết bị 1.691.200.000(VND) Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ Trọn gói 2 tháng
2 7 Bảo hiểm gói thầu xây lắp và thiết bị 69.614.656(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Theo quy định
3 8 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp 718.454.393(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
4 9 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu thiết bị 11.415.600(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
5 10 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán 8.800.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói Khi ký hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát xây lắp 8.800.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ Trọn gói Khi ký hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu
2 12 Kiểm toán công trình 158.375.818(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói 02 tháng
3 13 Thử tĩnh tải cọc 132.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Khi được cấp thẩm quyền ghi vốn, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các gói theo đúng quy định hiện hành (Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trụ sở, khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú (được phê duyệt tại văn bản số 1561/QĐ-UBND ngày 02/03/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 7.588.240.000 VND.
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Chi phí xây lắp 5.726.318.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 4-5/2015 Trọn gói 180 ngày
2 02 Lắp đặt thiết bị 549.164.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 4-5/2015 Trọn gói 45 ngày
3 03 Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT phần xây lắp 19.107.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ tháng 3-5/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
4 04 Chi phí lập HSYC & đánh giá HSĐX phần thiết bị 1.576.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ tháng 3-5/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
5 05 Chi phí giám sát thi công xây lắp 148.998.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 4-5/2015 Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 3.707.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 4-5/2015 Trọn gói 45 ngày
7 07 Chi phì kiểm toán 44.206.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 4-5/2015 Trọn gói 60 ngày
8 08 Chi phí bảo hiểm 11.906.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ tháng 4-5/2015 Trọn gói 180 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 7 nối dài (được phê duyệt tại văn bản số 1804/QĐ-UBND ngày 13/03/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 9.676.711.000 VND.
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Giám sát thi công 162.561.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 120 ngày
2 02 Bảo hiểm công trình xây dựng 12.690.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 120 ngày
3 03 Kiểm tóan 42.964.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3-4/2015 Theo thời gian 30 ngày
4 04 Lập HSMT và đánh giá HSDT 17.131.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 45 ngày
5 05 Xây lắp 6.345.094.000(VND) Vốn NS tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 120 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 06 Di dời trụ điện và trạm biến thế 1.000.000.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 30 ngày
2 07 Di dời trụ đèn tín hiệu 100.000.000(VND) Vốn NS tập trung Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy 1-2/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp đường nối từ đường Trương Đình Hội vào cổng phụ Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ và Trường Mầm non Bông Sen (được phê duyệt tại văn bản số 9113/QD-UBND ngày 24/10/2014 của Ủy Ban nhân dân Quận 8);Tổng mức đầu tư: 1.677.639.137 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 8

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 09 Xây lắp 1.262.850.089(VND) Nguồn vốn đầu tư thành phố phân cấp và ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Theo đơn giá cố định 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện Bình Chánh (được phê duyệt tại văn bản số 65/QĐ-SXD-KTXD ngày 18/11/2014 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 45.988.516.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây lắp; Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị 80.803.135(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 – Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết quả đấu thầu
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị 685.497.337(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 360 ngày
3 3 Thử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép 154.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 – Quý I/2015 Theo thời gian 30 ngày
4 4 Tư vấn kiểm toán 158.338.461(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình (bao gồm xây lắp và thiết bị) 68.202.163(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng (không quá 18 tháng)
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 7 Thi công xây dựng 30.649.206.490(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ I NĂM 2015 Trọn gói 360 ngày
2 8 Cung cấp, lắp đặt thiết bị 2.761.500.000(VND) Ngân sách Thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ I NĂM 2015 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên theo hình thức Hợp đồng BOT (được phê duyệt tại văn bản số 1309/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2013 của Bộ Giao thông vận tải);Tổng mức đầu tư: 2.308.735.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 TV.07 Gói thầu TV.07: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 1.283.562.000(VND) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1/2015 Theo đơn giá điều chỉnh Căn cứ trên đề cương, nhiệm vụ của tư vấn kiểm định được duyệt
2 TV.09 Gói thầu TV.09: Tư vấn xây dựng định mức thí nghiệm trong xây dựng công trình giao thông 200.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1/2015 Theo đơn giá cố định Căn cứ trên đề cương, nhiệm vụ tư vấn được duyệt
3 TV.10 Gói thầu TV.10: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành phần vốn ngân sách nhà nước 557.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 - Quý 2/2015 Trọn gói 6 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trường Tiểu học Bình Chánh (được phê duyệt tại văn bản số 486/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 5.704.456.533 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 88.736.120(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói Từ khi ký Hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
2 02 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị 14.800.061(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III-IV/2015 Trọn gói Từ khi ký Hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
3 03 Gói thầu xây lắp 60.446.948.283(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I-II/2015 Theo đơn giá cố định 15 tháng
4 04 Gói thầu thiết bị 5.156.815.730(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III-IV/2015 Trọn gói 03 tháng
5 05 Bảo hiểm công trình 139.830.630(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 06 Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp 1.151.393.471(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I-II/2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
2