Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 08 - 2014 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 08 - 2014

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa vừa QL22 đoạn từ Km15+100 đến Km15+880, bên trái tuyến (được phê duyệt tại văn bản số 448/QĐ-KQLGTĐT3-KH ngày 28/07/2014 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3);Tổng mức đầu tư: 6.005.493.032 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 360.561.043 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III, năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 13.611.400 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III, năm 2014 Trọn gói 15 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa vừa Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Rạch Sâu 1 đến cầu Bến Cát 2 (từ Km1894+172 đến Km1894+734), bên trái tuyến (được phê duyệt tại văn bản số 457/QĐ-KQLGTĐT3-KH ngày 28/07/2014 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3);Tổng mức đầu tư: 3.850.488.577 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 288.944.095 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III, năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 8.280.368 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III, năm 2014 Trọn gói 15 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường đê bao khu C, xã Đa Phước (được phê duyệt tại văn bản số 5527/QĐ-UBND ngày 23/04/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 42.639.183.617 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công Ích huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí thiết kế tính theo chi phí xây dựng 242.471.471 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
2 2 Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án 14.073.363 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
3 3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán 48.222.561 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu TCXD 40.232.784 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 450.834.301 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập kế hoạch bảo trì, kiểm tra công trình 82.736.774 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
7 7 Bảo hiểm công trình 43.599.03 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công
8 8 Tư vấn kiểm toán 97.336.754 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 - 2015 Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
9 9 Di dời trụ điện 772.435.637 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu Năm 2014 Theo đơn giá 03 tháng
10 10 Xây lắp 20.684.193.380 Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2014 Theo đơn giá 10 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai Phía Đông, quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh (được phê duyệt tại văn bản số 2764/QĐ-SGTVT ngày 21/07/2014 của sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 871.285.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 2

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn thẫm tra TKBVTC-TDT 356.985.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp 129.258.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp 35.376.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
4 4 TTư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu bảo hiểm công trình 42.474.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Tư vấn giám sát xây dựng công trình 3.537.560.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2014 Trọn gói 720 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình 4.247.397.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 720 ngày
7 7 Rà phá bom mìn, vật nổ 500.000.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
8 8 Tư vấn lthẫm tra an toàn giao thông 54.454.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
9 9 Xây lắp 842.977.389.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 720 ngày
10 10 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiễm toán công trình 30.000.000 Ngân sách thành phố (riêng gói thầu xây lắp đơn vị thi công ứng vốn, ngân sách thành phố trả chậm) Chỉ định thầu Quý I/2016 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng cầu vượt thép tại nút giao ngã 6 Gò Vấp, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (được phê duyệt tại văn bản số 2899/QĐ-SGTVT ngày 29/07/2014 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 405.723.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn kiểm toán quyết toán 951.847.023 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2015 Trọn gói 180 ngày
2 02 Tư vấn lựa chọn gói kiểm toán 3.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày
3 03 Tư vấn lựa chọn gói bảo hiểm công trình 5.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình xây dựng 1.300.805.418 Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 270 ngày
5 05 Mở rộng mặt đường (phần nút giao và nhánh Nguyễn Oanh và Nguyễn Kiệm 24.457.270.894 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi. 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá cố định 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Xây dựng phần chiếu sáng 41.152.736.050 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá cố định 360 ngày
7 07 Hạng mục cây xanh 2.884.384.168 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá cố định 180 ngày
8 08 Xây dựng cầu nhánh Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm 142.960.543.415 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 360 ngày
9 09 Xây dựng cầu nhánh Phạm Ngũ Lão 98.920.984.960 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 360 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa đảm bảo giao thông TL15 (đoạn từ Km3+400 đến Km8+500), huyện Củ Chi (được phê duyệt tại văn bản số 2900 ngày 29/07/2014 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 8.893.630.797 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Kiểm toán 46.612.787 Vốn đảm bảo giao thông năm 2014-Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển quý III-IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 02 Bảo hiểm công trình 12.749.389 Vốn đảm bảo giao thông năm 2014-Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển quý III-IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
3 03 tư vấn giám sát thi công 179.651.646 Vốn đảm bảo giao thông năm 2014-Nguồn vốn ngân sách tập trung chủ đầu tư tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển quý III-IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
4 04 Xây lắp 7.127.913.592 Vốn đảm bảo giao thông năm 2014-Nguồn vốn ngân sách tập trung đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển quý III-IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng cầu vượt rạch Lăng trên đường Phan Chu Trinh hiện hữu, kể cả phần đường kết nối đến đường Nơ Trang Long (được phê duyệt tại văn bản số 2948/QĐ-SGTVT ngày 01/08/2014 của sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 120.079.474.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 2

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 1.113.857.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 08/2014 Trọn gói 03 tháng
2 2 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 128.612.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình, Xây lắp và Bảo hiểm công trình 217.480.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
4 4 Tư vấn giám sát xây dựng công trình 1.355.612.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 15 tháng
5 5 Rà phá bom mìn, vật nổ 61.600.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình 809.787.000 Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nướ Quý IV/2014 Trọn gói 15 tháng
7 7 Tư vấn kiểm toán 297.197.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
8 8 Xây lắp 112.877.044.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2014 Trọn gói 15 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp đường vào chợ nổi xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (được phê duyệt tại văn bản số 5965/QĐ-UBND ngày 04/08/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch);Tổng mức đầu tư: 2.770.311.000 VND
Tên chủ đầu tư Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp 2.244.724.799 ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 120 ngày
2 2 Tư vấn giám sát xây dựng công trình 57.509.849 ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý III-IV năm 2014 Trọn gói Theo thời gian thi công gói thầu số 01
3 3 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất 6.060.575 ngân sách huyện Chỉ định thầu quý III-IV năm 2014 Trọn gói Tối đa 30 ngày
4 4 Bảo hiểm công trình 5.204.681 ngân sách huyện Chỉ định thầu quý III-IV năm 2014 Trọn gói Từ khi khởi công công trình đến lúc nghiệm thu hết bảo hành

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trường mần non Bình An (được phê duyệt tại văn bản số 588/QĐ-UBND ngày 19/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ );Tổng mức đầu tư: 33.868.755.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 566.692.231 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC 37.139.547 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý II/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
3 3 Thẩm tra TDT 36.256.010 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý II/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 56.859.621 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầu
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 473.534.447 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây lắp 20.469.302.476 Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rải trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 18 tháng
7 7 Thí nghiệm nén cọc tĩnh cọc bê tông cốt thép 206.115.698 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 01 tháng
8 8 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 20.853.697 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2015 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầu
9 9 Thiết bị 7.266.096.400 Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rải trong nước Quý IV/2015 Trọn gói 03 tháng
10 10 Giám sát thi công lắp đặt thiết bị 49.046.150 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình 94.706.889 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2015 Theo đơn giá cố định 18 tháng
12 12 Kiểm tra và chứng nhận bảo đảm an toàn chịu lực công trình 71.030.167 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 18 tháng
13 13 Bảo hiểm công trình 42.985.535 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 18 tháng + 12 tháng bảo hành
14 14 Kiểm toán 131.298.732 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý II/2016 Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trường mần non Doi Lầu, huyện Cần Giờ (được phê duyệt tại văn bản số 459/QĐ-UBND ngày 16/05/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ );Tổng mức đầu tư: 66.346.372.679 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 1.203.589.332 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC 70.528.086 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
3 3 Thẩm tra TDT 68.221.743 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 84.980.983 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầu
5 5 Xây lắp 48.130.569.500 Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rải trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 18 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép 392.153.756 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2015 Theo đơn giá cố định 01tháng
7 7 Giám sát thi công xây lắp 971.048.595 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 18 tháng
8 8 Bảo hiểm công trình 111.181.823 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng + 12 tháng bảo hành
9 9 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 25.450.687 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý I/2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầung
10 10 Thiết bị 8.867.835.200 Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rải trong nước Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép 392.153.756 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2015 Theo đơn giá cố định 01tháng
7 7 Giám sát thi công xây lắp 971.048.595 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 18 tháng
8 8 Bảo hiểm công trình 111.181.823 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng + 12 tháng bảo hành
9 9 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 25.450.687 Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Quý I/2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầung
10 10 Thiết bị 8.867.835.200 Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rải trong nước Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Hưng Long (được phê duyệt tại văn bản số 8055/QĐ-UBND ngày 26/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 29.772.936.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 638.537.558 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - TDT 77.226.990 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
3 3 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 59.120.097 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 6.544.240 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
5 5 Xây lắp 22.033.689.239 Ngân sách huyện Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 360 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây lắp 499.139.416 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
7 7 Gói thầu thiết bị 2.280.223.000 Ngân sách huyện Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 60 ngày
8 8 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 15.391.505 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
9 9 Thử tĩnh tải cọc 250.000.000 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 30 ngày
10 10 Bảo hiểm xây lắp và thiết bị công trình 48.474.116 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 360 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Kiểm toán 119.865.841 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường mầm non xã Phong Phú (được phê duyệt tại văn bản số 7440/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 45.248.417.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 671.173.314 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - TDT 100.108.019 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
3 3 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 72.383.493 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 8.382.252 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
5 5 Xây lắp 30.272.185.390 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 360 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây lắp 659.783.780 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
7 7 Gói thầu thiết bị 2.920.645.200 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 60 ngày
8 8 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 19.714.355 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
9 9 Thử tĩnh tải cọc 308.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
10 10 Bảo hiểm xây lắp và thiết bị công trình 63.571.589 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 360 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Kiểm toán 156.984.858 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường tiểu học Quy Đức (được phê duyệt tại văn bản số 7997/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 68.998.305.187 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 1.271.905.681 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - TDT 142.871.160 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
3 3 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 84.813.975 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
4 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị 10.444.323 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
5 5 Xây lắp 50.484.509.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 360 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây lắp 1.006.661.109 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
7 7 Gói thầu thiết bị 3.639.137.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rải trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá 60 ngày
8 8 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 24.564.175 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
9 9 Thử tĩnh tải cọc 240.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 30 ngày
10 10 Bảo hiểm xây lắp và thiết bị công trình 110.066.660 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 360 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Kiểm toán 227.104.093 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường liên ấp 2-3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (được phê duyệt tại văn bản số 6906/QĐ-UBND ngày 13/05/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);Tổng mức đầu tư: 28.111.572.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC 193.719.294 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý II/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - DT 30.962.047 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý II/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
3 3 Lập bản vẽ thu hồi đất 100.000.000 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý II/2014 Theo đơn giá cố định 20 ngày
4 4 Chi phí kiểm toán 113.117.894 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý II/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
5 5 Chi phí bảo hiểm 32.850.353 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Chi phí di dời điện 4.092.000.000 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý IV/2014-I/2015 Theo đơn giá cố định 30 ngày
7 7 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 36.364.576 Ngân sách huyện Chỉ định thầu Quý I-II/2014 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
8 8 Chi phí giám sát thi công xây dựng 368.535.120 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
9 9 Chi phí xây dựng công trình 15.584.818.495 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2014 Theo đơn giá cố định 300 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng công trình trung tâm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực 15 huyện Nhà Bè (được phê duyệt tại văn bản số 31/QĐ-SXD-KTXD ngày 03/02/2014 của sở xây dựng);Tổng mức đầu tư: 15.122.770.384 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-DT (giai đoạn 2) 407.695.378 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 80 ngày
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - DT (giai đoạn 2) 52.600.768 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 42 ngày
3 3 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (giai đoạn 2) 42.998.064 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
4 4 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị (giai đoạn 2) 345.235.408 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 120 ngày
5 5 Kiểm toán (giai đoạn 2) 51.024.532 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 45 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây lắp (Bao gồm xây dựng nhà trạm biến áp và cột cờ) (giai đoạn 2) 13.449.816.500 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2014 Theo đơn giá cố định 120 ngày
7 7 Thiết bị (giai đoạn 2) 740.000.000 Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh Năm 2014 Trọn gói 60 ngày
8 8 Bảo hiểm công trinh (giai đoạn 2) 33.399.734 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường tiểu học Tân Trung, huyện Củ Chi (được phê duyệt tại văn bản số 8410/QĐ-UBND ngày 15/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 74.688.455.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-TDT 1.174.768.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - TDT 141.450.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
3 3 Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX tư vấn TKBVTC 10.620.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
4 4 Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX tư vấn giám sát 10.620.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
5 5 Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm và chống sét 10.620.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị (không kể chi phí xây lắp PCCC , báo cháy, thoát hiểm và chống sét 101.716.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
7 7 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 1.035.470.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 17 tháng
8 8 Tư vấn lập chứng thư thẫm định giá thiết bị 15.000.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2015 Trọn gói 01 tháng
9 9 Kiểm toán 218.046.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý III/2016 Trọn gói 02 tháng
10 10 Dò tìm và sử lý bom mìn 300.000.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo đơn giá cố định 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Bảo hiểm công trình xây lắp và thiết bị 112.231.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 17 tháng
12 12 Lắp đặt thiết bị 5.828.867.000 Ngân sách tập trung thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý IV/2015 Trọn gói 03 tháng
13 13 Xây lắp (không kể chi phí xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm, chống sét 49.530.964.000 Ngân sách tập trung thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý II/2015 Theo đơn giá cố định 14 tháng
14 14 Xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm, chống sét 755.752.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý II/2015 Theo đơn giá cố định 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường mầm non An Phú, huyện Củ Chi (được phê duyệt tại văn bản số 8514/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 28.705.632.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết kế BVTC-DT 499.784.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
2 2 Thẩm tra thiết kế BVTC - DT 64.609.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 01 tháng
3 3 Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm và chống sét 10.620.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
4 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị (không kể chi phí xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm và chống sét) 59.414.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt chỉ định thầu
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 438.455.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 13 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập chứng thư thẫm định giá thiết bị 15.000.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 01 tháng
7 7 Kiểm toán 116.579.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 02 tháng
8 8 Dò tìm và sử lý bom mìn 200.000.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 02 tháng
9 9 Bảo hiểm công trình xây lắp và thiết bị 40.872.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 13 tháng
10 10 Trang đặt thiết bị 3.122.107.000 Ngân sách tập trung thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2015 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Xây lắp (không kể chi phí xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm, chống sét 16.851.121.000 Ngân sách tập trung thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý I/2015 Theo đơn giá cố định 10 tháng
12 12 Xây lắp PCCC, báo cháy, thoát hiểm, chống sét 462.624.000 Ngân sách tập trung thành phố Chỉ định thầu Quý I/2015 Theo đơn giá cố định 02 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa mở rộng hẻm 127/99 Âu Cơ - 506 Lạc Long Quân liên phường (được phê duyệt tại văn bản số 486/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân quận 11);Tổng mức đầu tư: 307.953.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 11

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí lập HSDT, đánh giá HSDT 554.303 Ngân sách quận Tự thực hiện Quý III/2014 45 ngày
2 2 Xây dựng 223.347.633 Ngân sách quận Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo đơn giá 60 ngày
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 5.618.914 Ngân sách quận Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
4 4 Bảo hiểm 470.782 Ngân sách quận Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
5 5 Chi phí di dời hệ thống công trình ngầm 10.000.000 Ngân sách quận Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường tiểu học Đông Hưng Thuận (được phê duyệt tại văn bản số 272/QĐ-UBND-TC ngày 08/07/2014 của Ủy ban nhân dân quận 12);Tổng mức đầu tư: 71.276.777.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lựa chọn nhà thầu TKBVTC-TDT 5.500.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
2 2 Lập TKBVTC và dự toán 1.196.026.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
3 3 Thẫm tra TKBVTC và dự toán 132.947.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014 Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
4 4 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 100.082.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
5 5 Lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 5.500.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây lắp 44.824.510.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2015-2016 Theo đơn giá cố định 450 ngày
7 7 Thiết bị 5.769.390.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2015-2016 Trọn gói 90 ngày
8 8 Giám sát thữ tỉnh, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 971.149.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Theo tỷ lệ phần trăm 540 ngày
9 9 Lập cam kết bảo vệ môi trường 34.517.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
10 10 Rà phá bom mìn vật nổ 22.480.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Trọn gói 15 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Thử tĩnh tải cọc 275.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
12 12 Bảo hiểm công trình 106.686.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2015-2016 Theo tỷ lệ phần trăm 540 ngày
13 13 Bảo dưỡng công trình 50.594.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2015-2016 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
14 14 Kiểm toán 211.382.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2015-2016 Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng công trình ĐT.909 (đoạn Km30+867,97 - Km38+860,70) huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh thuộc dự án WB5 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (được phê duyệt tại văn bản số 1137/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long);Tổng mức đầu tư: 131.971.436.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 5 Tư vấn phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu 69.785.000 Vốn vay ngân hàng thế giới thuộc dự án WB5 và vốn NSNN đối ứng (NSTW và NS địa phương) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 15 ngày
2 7 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 1.629.936.000 Vốn vay ngân hàng thế giới thuộc dự án WB5 và vốn NSNN đối ứng (NSTW và NS địa phương) Chỉ định thầu Tháng 8/2014 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện dự án
3 9 Tư vấn kiểm định chất lượng công trình 1.133.025.000 Vốn vay ngân hàng thế giới thuộc dự án WB5 và vốn NSNN đối ứng (NSTW và NS địa phương) Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau khi công trình hoàn thành Trọn gói 45 ngày
4 11 Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình 358.390.000 Vốn vay ngân hàng thế giới thuộc dự án WB5 và vốn NSNN đối ứng (NSTW và NS địa phương) Chỉ định thầu Sau khi công trình hoàn thành Trọn gói 90 ngày
5 1 Xây lắp phần đường (đoạn Km30+867,97 - Km38+860,70); cầu 19/5, cầu Ngãi Tứ, cầu Giáo Mẹo và cầu Hoá Thành 83.310.702.000 Vốn vay ngân hàng thế giới thuộc dự án WB5 và vốn NSNN đối ứng (NSTW và NS địa phương) Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2014 Theo đơn giá cố định 12 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu sửa chữa kè Kênh Tẻ - quận 7 (từ đường 14A đến đường Lâm Văn Bền) (được phê duyệt tại văn bản số 3084/QĐ-SGTVT ngày 11/08/2014 của Sở Giao thông Vận tải);Tổng mức đầu tư: 2.730.460.000 VND
Tên chủ đầu tư KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp 2.374.943.914 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2014 Đơn giá cố định 90 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công 49.375.084 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Bảo hiểm xây dựng công trình 24.461.922 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 90 ngày + 12 tháng bảo hành
4 4 Đảm bảo giao thông thủy 6.556.000 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Tự thực hiện,Trong nước Năm 2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Kiểm toán 19.222.437 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 15 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu) 6.622.000 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Đơn giá cố định 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trụ chống va cầu Phú Long cũ, quận 12, Thành phoos Hồ Chí Minh (được phê duyệt tại văn bản số 3081/QĐ-SGTVT ngày 11/08/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 5.508.002.451VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 02 Bảo hiểm công trình 25.386.030 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 45 ngày
2 03 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 113.111.320 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 45 ngày
3 04 Xây lắp 4.467.277.805 Ngân sách tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III-IV/2014 Trọn gói 45 ngày
4 05 Đảm bảo giao thông thủy 485.781.065 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 45 ngày
5 01 tư vấn đấu thầu xây lắp 11.920.397 Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói từ khi ký hợp đồng đến khi khởi công công trình

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông đoạn từ cầu Phan Thanh đến Ngã Hai, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (được phê duyệt tại văn bản số 8508/QĐ-UBND ngày 27/09/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình);Tổng mức đầu tư: 4.765.695.393 VND
Tên chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 3 Xây lắp toàn bộ công trình 3.958.665.362 Vốn vay tín dụng ưu đãi Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III năm 2014 Đơn giá cố định 180 ngày
2 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 3 10.478.820 Vốn vay tín dụng ưu đãi Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 90 ngày
3 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 99.432.359 Vốn vay tín dụng ưu đãi Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói Theo thời gian thi công
4 6 Chi phí bảo hiểm công trình gói thầu số 3 8.511.131 Vốn vay tín dụng ưu đãi Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói Theo thời gian thi công và bảo hành 12 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu nạo vét, thanh thải chướng ngại vật rạch Láng The (được phê duyệt tại văn bản số 3133/QĐ-SGTVT ngày 13/08/2014 của Sở Giao thông Vận tải);Tổng mức đầu tư: 1.752.808.000 VND
Tên chủ đầu tư KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Xây lắp 2.374.943.914 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2014 Đơn giá cố định 60 ngày
2 02 Tư vấn giám sát thi công 36.761.112 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 60 ngày
3 03 Bảo hiểm xây dựng công trình 9.757.048 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 60 ngày + 12 tháng bảo hành
4 04 Đảm bảo giao thông thủy 23.696.000 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Tự thực hiện,Trong nước Năm 2014 Trọn gói 60 ngày
5 05 Kiểm toán 12.339.766 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 3.500.000 Nguồn vốn duy tu đường sông năm 2014 Chỉ định thầu Năm 2014 Đơn giá cố định 45 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đi Phan Văn Trị) phường Thắng Tam TP Vũng Tàu (được phê duyệt tại văn bản số 379/QĐ-UBND ngày 19/03/2014 của UBND thành phố Vũng Tàu);Tổng mức đầu tư: 31.493.471.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Lập HSMT xây dựng 7.803.000 Ngân sách TP Vũng Tàu Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ % 10 ngày
2 02 Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành 128.205.000 Ngân sách TP Vũng Tàu Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ % 03 tháng
3 03 Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 14.167.000 Ngân sách TP Vũng Tàu Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ % 09 tháng
4 04 Giám sát thi công 185.110.000 Ngân sách TP Vũng Tàu Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ % 09 tháng
5 05 Thi công xây lắp 7.225.225.000 Ngân sách TP Vũng Tàu Đấu thầu rộng rãi Trong nước Quý III/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 09 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng cầu vượt Rạch Lăng trên đường Phan Chu Trinh hiện hữu, kể cả phần đường kết nối đến đường Nơ Trang Long (được phê duyệt tại văn bản số 2948/QĐ-SGTVT ngày 01/08/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 120.079.474.000VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 2

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 1.113.857.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Tháng 8/2014 Trọn gói 03 tháng
2 2 Tư vấn thẫm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 128.612.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: tư vấn giám sát xây dựng công trình, Xây lắp và bảo hiểm công trình 217.480.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
4 4 Tư vấn giám sát xây dựng công trình 1.355.612.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 15 tháng
5 5 Rà phá bom mìn, vật nổ 61.600.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình 809.787.000 Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh Quý IV/2014 Trọn gói 15 tháng
7 7 Tư vấn kiểm toán 297.197.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn Quý I/2015 Trọn gói 06 tháng
8 8 Xây lắp 112.877.044.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 15 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường mầm non Tân An Hội 2 huyện Củ Chi (được phê duyệt tại văn bản số 8408/QĐ-UBND ngày 15/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 54.942.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu tư vấn TKBVTC-TDT 10.000.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến ngày có KQ chỉ định thầu
2 2 Tư vấn lập hồ sơ bản vẽ TKBVTC-TDT 858.369.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 120 ngày
3 3 Tư vấn thẫm tra hồ sơ bản vẽ TKBVTC-TDT 108.874.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây lắp + lắp đặt thiết bị 85.453.000 Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến ngày có KQ đấu thầu
5 5 Xây lắp 30.521.903.000 Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III-IV/2014 Theo đơn giá cố định 12 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT