Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 09 - 2014 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 09 - 2014

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa cải tạo nhà kho tang vật Công an quận 11 (được phê duyệt tại văn bản số 491/QĐ-UBND ngày 05/08/2014 của UBND quận 11); Tổng mức đầu tư: 2.967.586.000VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng 5.898.210(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống PCCC 2.635.264(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Xây dựng 1.750.210.602(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá 30 ngày
4 4 Hệ thống PCCC 781.977.463(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá 05 tháng
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và PCCC 66.545.902(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 05 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Đấu nối điện 10.000.000(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá 05 tháng
7 7 Bảo hiểm 6.330.470(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 05 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa ttrụ sở UBND phường 1 (được phê duyệt tại văn bản số 489/QĐ-UBND ngày 04/08/2014 của UBND quận 11); Tổng mức đầu tư: 499.500.000VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 1.302.396(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
2 2 Xây dựng 425.114.272(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Theo đơn giá 03 tháng
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 11.172.003(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
4 4 Bảo hiểm 1.062.786(VND) NSTP phân cấp từ nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường tỉnh 871B (được phê duyệt tại văn bản số 1879/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang); Tổng mức đầu tư: 272.426.000.000VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án và tư vấn lựa chọn nhà thầu 1.822.303.000(VND) Ngân sách nhà nước Tự thực hiện Quý III/2014 Theo tiến độ thực hiện dự án
2 2 Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công 2.961.211.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 1.840.162.000(VND) Ngân sách nhà nước Tự thực hiện Quý IV/ 2014 và quý I/2015 Theo tiến độ thực hiện dự án
4 4 Gói thầu số 4: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 456.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Sau khi công trình hoàn thành Trọn gói 60 ngày
5 5 Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát, thiết kế di dời trụ điện 5.710.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III&IV 2014 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công di dời trụ điện 4.012.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III&IV 2014 Trọn gói Theo tiến độ thi công
7 7 Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đường, cầu, cống 180.907.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III&IV 2014 Trọn gói 30 ngày
8 8 Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời trụ điện 4.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III&IV 2014 Trọn gói 10 ngày
9 9 Gói thầu số 9: Bảo hiểm 495.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV/ 2014 và quý I/2015 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện dự án
10 10 Gói thầu số 10: Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình 200.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Trong quá trình thi công Theo đơn giá 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Gói thầu số 11: Rà phá bom mìn 1.320.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III và IV 2014 Theo đơn giá 45 ngày
12 12 Gói thầu số 12: Sản xuất và cắm cọc GPMB, cọc mốc quy hoạch 198.549.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III 2014 Theo đơn giá 90 ngày
13 13 Gói thầu số 13: Xây dựng nền, mặt đường, các cầu và các cống qua đường 141.333.580.000(VND) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi Trong nước Quý IV 2014 và quý I/2015 Theo đơn giá 24 tháng
14 14 Gói thầu số 14: Di dời trụ điện 130.000.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý III & IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc Lộ 1/Hương Lộ 2 thuộc dự án BOT Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc (được phê duyệt tại văn bản số 2428/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 407.038.599.000VND
Tên chủ đầu tư CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công Phần cây xanh (công viên dưới đường cao tốc + dưới dạ cầu), Phần Chiếu sáng 66.743.923(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 03 tháng
2 2 Tư vấn Giám sát thi công Gói thầu A6.1: Thi công Phần cây xanh (công viên dưới đường cao tốc + dưới dạ cầu) 311.802.079(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 03 tháng
3 3 Thí nghiệm đối chứng 450.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 08 tháng
4 4 Thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình 491.484.265(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 06 tháng
5 5 Kiểm định chất lượng công trình 300.000.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát môi trường định kỳ 93.244.000(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 06 tháng
7 7 Giám sát đánh giá dự án đầu tư 359.363.438(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 08 tháng
8 8 Bảo hiểm công trình 587.484.338(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 08 tháng
9 A1 Thi công cầu vượt tại giao lộ Quốc lộ 1 - Hương lộ 2 (gồm kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới) 173.012.617.080(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
10 A2 Thi công Sàn giảm tải, tường chắn, đường đầu cầu, dải phân cách đường đầu cầu, thoát nước đường đầu cầu. 30.603.810.961(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 A3.1 Thi công phần đường giao thông (đường dành cho xe thô sơ, đường gom) 14.554.772.424(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
12 A3.2 Thi công phần thoát nước mưa 3.545.038.465(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
13 A4.1 Thi công Phần cây xanh (công viên dưới đường cao tốc + dưới dạ cầu) 31.582.732.973(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Đấu thầu hạn chế,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Theo đơn giá 03 tháng
14 A4.2 Thi công San lấp công viên, Kè công viên dưới đường cao tốc + Thoát nước trên đường cao tốc 6.487.321.479(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
15 A5 Thi công Phần điện chiếu sáng (chiếu sáng duy trì, phần xây dựng, phần lắp đặt) 1.784.728.332(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Đấu thầu hạn chế,Trong nước Quý II-III năm 2014 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
16 A6.1 Tổ chức giao thông giai đoạn thi công 6.465.141.694(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
17 A6.2 Tổ chức giao thông giai đoạn khai thác 899.822.343(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 45 ngày
18 A6.3 Cải tạo hẻm 131 và đường chiến lược, Xây dựng cầu tạm Mã Lò (bảo đảm giao thông giai đoạn thi công) 1.003.660.216(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 08 tháng
19 A6.4 Xây dựng cống Mã Lò 6.691.596.071(VND) Vốn chủ sở hữu và vốn vay Tự thực hiện Quý III năm 2014 Theo đơn giá 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Gia cố bờ bao rạch Thi Đua (được phê duyệt tại văn bản số 8805/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi); Tổng mức đầu tư: 16.578.723.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Khảo sát xây dựng (bước thiết kế bản vẽ thi công) 300.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 305.720.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 17.533.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 15 ngày
4 4 Thẩm tra dự toán 16.954.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 15 ngày
5 5 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng 32.691.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 45 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây dựng 241.731.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
7 7 Kiểm toán 74.519.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 30 ngày
8 8 Rà phá bom mìn, vật nổ 38.983.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Theo đơn giá 30 ngày
9 9 Bảo hiểm công trình xây dựng 117.173.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 120 ngày
10 10 Xây lấp 11.951.667.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Theo đơn giá 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Gia cố bờ bao rạch Chú Cua (được phê duyệt tại văn bản số 8806/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi); Tổng mức đầu tư: 7.492.968.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng 15.572.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 114.807.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Kiểm toán 44.120.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Rà phá bom mìn, vật nổ 19.762.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình xây dựng 55.222.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây lắp 5.632.686.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng kè bảo vệ, chống sạt lở bờ sông khu vực ngã ba rạch Dơi - sông Cần Giuộc (được phê duyệt tại văn bản số 3469/QĐ-SGTVT ngày 05/09/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 64.032.000.000VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý đường thủy nội địa

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng hành lang khu vực kè ngã ba rạch Dơi - sông Cần Giuộc 5.259.035.659(VND) Ngân sách tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014 Trọn gói 04 tháng
2 2 Kiểm toán 197.468.746(VND) Ngân sách tập trung Chỉ định thầu Năm 2015 Trọn gói 06 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (được phê duyệt tại văn bản số 3488/QĐ-UBND ngày 15/07/2014 của UBND TP. HCM); Tổng mức đầu tư: 236.626.000.000 Yên
Tên chủ đầu tư Ban QL đường sắt đô thị

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn trong nước thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu của gói thầu xây dựng đoạn ngầm (CP1a) 122.157.350(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Quý III/2014-Quý II/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường cặp kênh Trà Đức (đoạn từ Trà Ông đến Viên An), xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (được phê duyệt tại văn bản số 138/QĐXD-CTUBND ngày 08/08/2014 của Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng); Tổng mức đầu tư: 4.510.259.860VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý dự án Các công trình xây dựng huyện Trần Đề

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thi công xây lấp công trình: Đường cặp kênh Trà Đức (đoạn từ Trà Ông đến Viên An), xã Viên Bình, huyện Trần Đề. 3.733.857.434(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Đấu thầu rộng rãi trong nước Quí III năm 2014 Trọn gói 05 tháng
2 2 Bảo hiểm công trình. 8.214.487(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Chỉ định thầu Quí III năm 2014 Trọn gói 05 tháng
3 3 Giám sát thi công xây dựng công trình 95.661.427(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Chỉ định thầu Quí III năm 2014 Trọn gói 05 tháng
4 4 Kiểm định theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 33.481.500(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Chỉ định thầu Quí III năm 2014 Trọn gói 05 tháng
5 5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng. 10.081.415(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Chỉ định thầu Quí III năm 2014 Trọn gói 01 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán công trình. 23.896.687(VND) Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện và vốn khác. Chỉ định thầu Quí II năm 2015 Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Nguyễn Khuyến, P. Trảng Dài (được phê duyệt tại văn bản số 4422/QĐ-UBND ngày 05/08/2014 của UBND thành phố Biên Hòa); Tổng mức đầu tư: 6.344.045.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Biên Hòa

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp đường giao thông giao đoạn I 2.014.860.000(VND) NS thành phố hỗ trợ 50%, UBND P. Trảng Dài huy đông trong nhân dân 50% Chỉ định thầu Từ tháng 8 năm 2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Xây lắp đường giao thông giai đoạn II 3.344.340.000(VND) NS thành phố hỗ trợ 50%, UBND P. Trảng Dài huy đông trong nhân dân 50% Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ tháng 8 năm 2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Mở rộng giao lộ đường Hà Huy Giáp và đường Nguyễn Thành Phương (được phê duyệt tại văn bản số 4268/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của UBND thành phố Biên Hòa); Tổng mức đầu tư: 1.084.390.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Biên Hòa

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp phần nền đường, hệ thống thoát nước 773.168.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Đấu thầu rộng rãi trong nước Năm 2014 Trọn gói 20 ngày
2 2 Xây lắp di dời trụ điện hạ thế và các đồng hồ điện 69.790.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 15 ngày
3 3 Xây lắp di dời đường ống nước 51.478.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 15 ngày
4 4 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 2.415.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói Tự thực hiện
5 5 Chi phí giám sát thi công 22.915.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói Tự thực hiện
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn thẩm định giá vật tư 1.923.000(VND) Nguồn kinh phí an toàn giao thông thành phố Biên Hòa Chỉ định thầu Năm 2014 Theo đơn giá 10 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (được phê duyệt tại văn bản số 2867/QĐ-BGTVT ngày 30/07/2014 Bộ Giao thông vận tải); Tổng mức đầu tư:803.518.000.000VND
Tên chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Gói thầu số 13 Kiểm định chất lượng công trình 5.085.000.000(VND) Trái phiếu chính phủ Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo đơn giá Theo tiến độ dự án

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng công trình tại 104 Nguyễn Văn Cừ, Q. 1 (được phê duyệt tại văn bản số 61/QĐ-HĐTV ngày 25/06/2014 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV); Tổng mức đầu tư: 67.800.000.000VND
Tên chủ đầu tư Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn đấu thầu 92.819.850(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Chỉ định thầu Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 2 Lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật và dự toán 1.299.622.112(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 270 ngày
3 3 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán 144.156.775(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Chỉ định thầu Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Bảo hiểm công trình 43.261.453(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Chỉ định thầu Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 270 ngày
5 5 Tư vấn quản lý dự án 957.424.020(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 270 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây dựng 991.840.909(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 270 ngày
7 7 Thi công xây dựng công trình 55.022.141.309(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý (III – IV) năm 2014 Theo đơn giá 270 ngày
8 8 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 160.548.058(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Chỉ định thầu Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 60 ngày
9 9 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng 347.144.318(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Chỉ định thầu Quý (III – IV) năm 2014 Trọn gói 60 ngày
10 10 Cung cấp và lắp đặt thang máy 5.500.000.000(VND) Vốn tự có; Vốn vay; Vốn ứng trước từ khách hàng Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý (III – IV) năm 2014 Theo đơn giá 150 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa chung cư Huỳnh Văn Chính 2 (được phê duyệt tại văn bản số 2314/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 3.748.344.603VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư XDCT quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 3 Xây lắp 2.744.903.919(VND) Thành phố phân cấp 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
2 4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: thi công xây dựng 9.250.326(VND) Thành phố phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt kết quả đấu thầu
3 5 Giám sát thi công xây dựng 72.136.075(VND) Thành phố phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
4 6 Bảo hiểm 5.489.808(VND) Thành phố phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
5 7 Kiểm toán 26.388.346(VND) Thành phố phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý I/2015 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trường THCS Nguyễn Huệ (được phê duyệt tại văn bản số 2511/QĐ-UBND ngày 25/08/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 74.749.830.238VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư XDCT quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 4 Đo đạc giao đất 3.164.434(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 1 tháng
2 5 Lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán 1.226.347.809(VND) Ngân sách Thành phố 1,Trong nước,Không sơ tuyển 07/8/2014 Trọn gói 6 tháng
3 6 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán 149.239.877(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 2 tháng
4 7 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị 98.552.298(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt kết quả đấu thầu
5 8 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu TVGS 40.000.000(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt kết quả đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 9 Xây lắp 52.007.137.182(VND) Ngân sách Thành phố 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 12 tháng
7 10 Thiết bị 4.855.988.157(VND) Ngân sách Thành phố 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý II/2015 Trọn gói 3 tháng
8 11 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 1.076.512.527(VND) Ngân sách Thành phố 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 12 tháng
9 12 Thí nghiệm nén tĩnh tải cọc BTCT 240.000.000(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 45 ngày
10 13 Trạm biến áp 250KVA 530.200.000(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý II/2015 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 14 Bảo hiểm 114.786.651(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 12 tháng
12 15 Kiểm toán 218.224.654(VND) Ngân sách Thành phố 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý I/2016 Trọn gói 3 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Dự án đầu tư xây dựng công trình Đoạn đường kết nối cổng ra vào bến xe Khu đô thị Nam Cần Thơ với đường dẫn cầu Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (được phê duyệt tại văn bản số 2360/QĐ-UBND ngày 27/08/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ); Tổng mức đầu tư: 13.366.180.000VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng 8.127.753.704(VND) Ngân sách Nhà nước 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Tư vấn giám sát xây dựng công trình 196.353.654(VND) Ngân sách Nhà nước 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói Theo gói thầu xây lắp
3 3 Rà phá bom mìn 12.839.660(VND) Ngân sách Nhà nước 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
4 4 Bảo hiểm xây dựng công trình 16.477.766(VND) Ngân sách Nhà nước 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Trọn gói Theo gói thầu xây lắp
5 5 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 20.693.008(VND) Ngân sách Nhà nước 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa lớn đường Phú Định (từ cầu Vạn Nguyên đến cầu Rạch Cát) (được phê duyệt tại văn bản số 3194/QĐ-SGTVT ngày 15/08/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 4.464.444.186VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 04

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu) 10.156.581(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III năm 2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Bảo hiểm công trình 8.087.648(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III năm 2014 Trọn gói 60 ngày
3 3 Tư vấn giám sát thi công 96.374.668(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III năm 2014 Trọn gói 60 ngày
4 4 Kiểm toán 31.429.687(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV năm 2014 Trọn gói 20 ngày
5 5 Giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng 7.725.157(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 6,Trong nước,Không sơ tuyển Qúy III năm 2014 Trọn gói Từ khi cóquyết định phê duyệt dự án đến khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
TT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông đường bộ) 3.800.248.012(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới Trường Mầm Non Bán Trú Tân Thạnh Đông - cơ sở 2 (chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thạnh Đông) (được phê duyệt tại văn bản số 8799/QĐ-UBND ngày 31/07/2014 của UBND huyện Củ Chi, TP. HCM); Tổng mức đầu tư: 56.726.000.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Thạnh Đông

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 10.000.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III/2014 Trọn gói Từ ngày ký HĐ đến ngày có KQ chỉ định thầu
2 2 Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn GS thi công xây lắp + lắp đặt thiết bị 10.000.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói Từ ngày ký HĐ đến ngày có KQ chỉ định thầu
3 3 Tư vấn lập hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công + tổng dự toán 916.207.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói 120 ngày
4 4 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế – tổng dự toán 114.823.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp 79.191.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói Từ ngày ký HĐ đến ngày có KQ đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần lắp đặt thiết bị 8.967.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 – II/2015 Trọn gói Từ ngày ký HĐ đến ngày có KQ chỉ định thầu
7 7 Xây lắp 35.256.441.000(VND) Vốn TP phân cấp 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 Theo đơn giá 360 ngày
8 8 Lắp đặt thiết bị 3.069.418.000(VND) Vốn TP phân cấp 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 – II/2015 Trọn gói 120 ngày
9 9 Lắp đặt hệ thống PCCC + báo cháy + chống sét 772.145.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 – II/2015 Theo đơn giá 60 ngày
10 10 Lắp đặt trạm biến áp (phần dây dẫn) 55.000.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý IV/2014 – II/2015 Theo đơn giá 120 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Tư vấn Giám sát thi công xây lắp + lắp đặt thiết bị 792.101.000(VND) Vốn TP phân cấp 1,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói 360 ngày
12 12 Bảo hiểm công trình và thiết bị 83.471.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý III-IV/2014 Trọn gói 360 ngày
13 13 Tư vấn kiểm toán 181.332.000(VND) Vốn TP phân cấp 3,Trong nước,Không sơ tuyển Quý I/2016 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Tam Tân (đoạn từ kênh thủy lợi 17 đến cầu Tân Thái) (được phê duyệt tại văn bản số 516/QDD-KQLGTĐT3-KH ngày 29/08/2014 của Khu quản lý giao thông đô thị số 3); Tổng mức đầu tư: 14.763.321.983VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 497.939.945(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định đấu thầu QQuý III, IV/ Năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 31.422.947(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định đấu thầu Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường tổ 1 Thọ An (Bảo Quang) đi tổ 23 Ruộng Lớn (Bảo Vinh) (được phê duyệt tại văn bản số 1070/QĐ-UBND ngày 04/08/2014 của UBND thị xã Long Khánh); Tổng mức đầu tư: 7.939.014.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Bảo hiểm 13.483.222(VND) Xã hội hoá giao thông Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 180 ngày + 18 tháng bảo hành
2 2 Tư vấn giám sát 176.736.818(VND) Xã hội hoá giao thông Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 180 ngày
3 3 Xây lắp 7.036.360.435(VND) Xã hội hoá giao thông Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 180 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa lớn định kỳ ĐT.756 đoạn từ Km14+600 - Km19+500 tỉnh Bình Phước (được phê duyệt tại văn bản số 1834QĐ-UBND ngày 28/08/2014 của UBND tỉnh Bình Phước); Tổng mức đầu tư: 6.773.229.122VND
Tên chủ đầu tư Sở GTVT tỉnh Bình Phước

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Sửa chữa lớn định kỳ ĐT.756 đoạn từ Km14+600 - Km19+500 tỉnh Bình Phước 5.305.860.980(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 120 ngày
2 2 Bảo hiểm xây lắp 22.284.616(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Chỉ định đấu thầu Quý III/ 2014 Trọn gói Theo thời gian thi công
3 3 Lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắp 14.325.825(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Chỉ định đấu thầu Quý III/ 2014 Trọn gói 50 ngày
4 4 Thẩm định hồ sơ mời thầu 2.652.930(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Tự thực hiện Quý III/ 2014 Trọn gói 15 ngày
5 5 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2.652.930(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Tự thực hiện Quý III/ 2014 Trọn gói 15 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây dựng 135.936.158(VND) Vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Theo thời gian thi công

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa chung cư Huỳnh Văn Chính 1 (được phê duyệt tại văn bản số 2861/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 4.007.150.122VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 3 Xây lắp 2.934.430.214(VND) Thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
2 4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: thi công xây dựng 9.889.030(VND) Thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý III/2014 Trọn gói Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt kết quả đấu thầu
3 5 Giám sát thi công xây dựng 77.116.826(VND) Thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
4 6 Bảo hiểm 5.868.860(VND) Thành phố phân cấp Tự thực hiện Quý III/2014 Trọn gói 06 tháng
5 7 Kiểm toán 28.210.337(VND) Thành phố phân cấp Tự thực hiện Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Não, quận 2 (được phê duyệt tại văn bản số 3468/QĐ-SGTVT ngày 04/09/2014 của Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 333.416.949.000VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thị số 02

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông 54.797.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình giao thông. 88.593.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. 1.834.033.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 540 ngày
4 4 Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn (Tư vấn giám sát và tư vấn kiểm toán) 150.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 140 ngày
5 5 Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án 629.357.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I/2016 Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình giao thông (Đường, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật) 302.344.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 540 ngày
7 7 Xây lắp phần đường giao thông (Đường, thoát nước, hào kỹ thuật) từ Km0+00 đến Km0+640 83.003.514.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá 540 ngày
8 8 Xây lắp phần đường giao thông (Đường, thoát nước, hào kỹ thuật) từ Km0+640 đến Km1+309 75.315.432.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá 540 ngày
9 9 Trồng cây xanh 2.523.445.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2015 Trọn gói 120 ngày
10 10 Xây lắp hệ thống chiếu sáng 7.790.745.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2015 Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Rà phá bom mìn 283.135.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
12 12 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời - tái lập lưới điện 110kV Thủ Đức - An Khánh. 179.696.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
13 13 Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp di dời lưới điện 110kV Thủ Đức - An Khánh. 110.989.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
14 14 Tư vấn giám sát thi công xây lắp di dời lưới điện 110kV Thủ Đức - An Khánh 1.026.691.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2015 Trọn gói 365 ngày
15 15 Bảo hiểm công trình di dời lưới điện 110kV Thủ Đức - An Khánh 143.837.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2015 Trọn gói 365 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
16 16 Thi công, cung cấp thiết bị và thử nghiệm di dời lưới điện 110kV Thủ Đức - An Khánh. 62.767.129.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá 365 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Bình Chiểu (được phê duyệt tại văn bản số 3540/QĐ-SGTVT ngày 09/09/2014 của Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 130.986.000.000VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thị số 02

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công (phần điều chỉnh bổ sung) 292.221.798(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Tư vấn thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán (phần điều chỉnh bổ sung) 37.963.847(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (phần điều chỉnh bổ sung) 36.968.074(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Tư vấn giám sát thi công (phần điều chỉnh bổ sung) 251.432.700(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III÷ IV/2014 Trọn gói 240 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình (phần điều chỉnh bổ sung) 47.299.220(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III÷ IV/2014 Trọn gói 240 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán quyết toán công trình. 319.867.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV/2015 Trọn gói 180 ngày
7 7 Hệ thống thoát nước từ ranh dự án đến cầu Kênh Ba Bò trên đường Ngô Chí Quốc 13.941.966.854(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III÷ IV/2014 Trọn gói 240 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường Tổ 38 ấp Trần Hưng Đạo (được phê duyệt tại văn bản số 751/QĐ-UBND ngày 04/08/2014 của UBND huyện Cần Giờ); Tổng mức đầu tư: 8.448.526.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Xây dựng Nông thôn mới xã Tam Thôn Hiệp

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí Lập HSMT và đánh giá HSDT 17.443.523(VND) Ngân sách phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập HSMT đến khi có kết quả đấu thầu
2 2 Xây Lắp 6.589.775.291(VND) Ngân sách phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III năm 2014 Theo đơn giá 07 tháng
3 3 Chi phí giám sát 165.519.650(VND) Ngân sách phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 07 tháng
4 4 Bảo hiểm công trình 24.550.143(VND) Ngân sách phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 07 tháng + 12 tháng bảo hành
5 5 Chi phí di dời trụ điện 100.000.000(VND) Ngân sách phân cấp Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Theo đơn giá 04 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Chi phí kiểm toán 59.628.800(VND) Ngân sách phân cấp Chỉ định thầu Quý II năm 2015 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp đường Kinh Trung Ương , xã Vĩnh Lộc B (được phê duyệt tại văn bản số 10241/QĐ-UBND ngày 07/08/2014 của UBND huyện Bình Chánh); Tổng mức đầu tư: 16.478.547.481VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập bản vẽ thu hồi đất 250.000.000(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý II năm 2014 Theo đơn giá 20 ngày
2 2 Chi phí kiểm toán 68.095.078(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Trọn gói 60 ngày
3 3 Chi phí bảo hiểm 23.027.541(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý III năm 2014 Trọn gói Từ khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
4 4 Chi phí di dời điện 23.027.541(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý IV/2014 – Quý I/2015 Theo đơn giá 60 ngày
5 5 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng 350.000.000(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý IV/2014 – Quý I/2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Chi phí giám sát thi công xây dựng 292.795.180(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
7 7 Chi phí xây dựng công trình 11.744.045.752(VND) Ngân sách Huyện (Nguồn vốn Nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Theo đơn giá 180ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ (được phê duyệt tại văn bản số 34/QĐ-SXD-KTXD ngày 17/07/2014 của Sở Xây dựng TP HCM); Tổng mức đầu tư: 119.992.000.000VND
Tên chủ đầu tư Ban QLĐTXD công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 4 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 1.957.194.815(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 120 ngày
2 5 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 206.350.247(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
3 6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị 129.528.676(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi HĐ đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
4 7 Thử tĩnh tải cọc 324.025.276(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo đơn giá 01 tháng
5 8 Xây lắp 91.819.286.973(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá 18 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 9 Cung cấp, lắp đặt thiết bị 7.945.800.000(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý I/2016 Trọn gói 03 tháng
7 10 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 1.512.136.536(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo thời gian 18 tháng
8 11 Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị 53.634.150(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý I/2016 Trọn gói 03 tháng
9 12 Bảo hiểm công trình 211.675.388(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 18 tháng
10 13 Tư vấn kiểm toán 276.579.212(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý II/2016 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Thành 1 (được phê duyệt tại văn bản số 369/QĐ-UBND-TC ngày 15/08/2014 của Ủy ban nhân dân quận 12); Tổng mức đầu tư: 60.863.955.997VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập bản cam kết bảo vệ môi trường 37.994.000(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói 30 ngày
2 2 Lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 12.748.000(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
3 3 Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 927.616.035(VND) NSTP tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014-2016 Trọn gói 90 ngày
4 4 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 116.080.048(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói 30 ngày
5 5 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 94.610.262(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 12.748.000(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
7 7 Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 815.872.660(VND) NSTP tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014-2016 Trọn gói Từ khi ký HĐ đến khi nghiệm thu hòan thành đưa vào sử dụng
8 8 Rà phá bom mìn, vật nổ 22.000.000(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói 20 ngày
9 9 Kiểm toán 215.432.903(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói 60 ngày
10 10 Bảo hiểm công trình 87.724.091(VND) NSTP tập trung Chỉ định thầu Năm 2014-2016 Trọn gói 600 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Cung cấp và lắp đặt thiết bị 4.102.808.117(VND) NSTP tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014-2016 Trọn gói 90 ngày
12 12 Thi công xây dựng công trình 37.670.568.673(VND) NSTP tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014-2016 Trọn gói 510 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Tân Thới Nhì (được phê duyệt tại văn bản số 6238/QĐ-UBND ngày 18/08/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư:19.286.480.242 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 413.383.530(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 27.080.480(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
3 3 Tư vấn thẩm tra dự toán 27.034.193(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 90 ngày
4 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng 43.599.573(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 345.005.318(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 2.665.649(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 03 tháng
7 7 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 15.000.000(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng và thời gian bảo hành
8 8 Kiểm toán công trình 78.303.110(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 03 tháng
9 9 Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị 1.000.000(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 03 tháng và thời gian bảo hành
10 10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 394.911.000(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Xây lắp 13.540.240.100(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng
12 12 Chi phí kiểm định bản đồ 6.133.395(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 01 tháng
13 13 Chi phí định vị cắm mốc xác định ranh 10.000.000(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 01 tháng
14 14 Chi phí rà phá bom mìn 20.000.000(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Đường D9 trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (được phê duyệt tại văn bản số 150/QĐ-KCNC ngày 28/08/2014 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 124.976.833.227VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 137.388.506(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Tháng 8 năm 2014 Trọn gói 01 tháng
2 2 Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp 78.846.402(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
3 3 Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng 14.493.304(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
4 4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 1.436.301.593(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 14 tháng
5 5 Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu và kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư 183.783.708(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 15 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông 100.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2015 Trọn gói 03 tháng
7 7 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 307.607.193(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý II năm 2015 Trọn gói 10 tháng
8 8 Bảo hiểm công trình 183.783.708(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 14 tháng
9 9 Thi công xây lắp (đường, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, tổ chức giao thông, cây xanh và chiếu sáng) 91.891.854.222(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 14 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường số 10 xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên (được phê duyệt tại văn bản số 875/QĐ-UBND ngày 28/08/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên);Tổng mức đầu tư: 7.278.805.994VND
Tên chủ đầu tư Trung tâm Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT 15.621.691(VND) Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu + NS huyện Chỉ định thầu Quý III,IV/2014 Trọn gói 90 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công 148.232.490(VND) Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu + NS huyện Chỉ định thầu Quý III, IV/2014 Trọn gói 180 ngày
3 1 Chi phí bảo hiểm 23.143.246(VND) Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu + NS huyện Chỉ định thầu Quý III, IV/2014 Trọn gói 180 ngày
4 1 Thi công xây dựng 5.901.527.687(VND) Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu + NS huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III, IV/2014 Theo đơn giá cố định 180 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (được phê duyệt tại văn bản số 36/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/08/2014 của Sở xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 162.083.379.000VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu Tư xây Dựng Công Trình Huyện Củ Chi

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị 102.307.193(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt LQĐT
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị 1.497.651.613(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 300 ngày
3 3 Tư vấn kiểm toán công trình 382.435.733(VND) NSTP Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Xây dựng nâng cấp, tôn tạo và trang thiết bị phục vụ 131.819.829.162(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói và Theo đơn giá 300 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng tuyến Ấp Đình 4 (được phê duyệt tại văn bản số 6438/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 8.613.169.724VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xả Tân Xuân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí lựa chọn nhà thầu 8.007.796(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 - IV/2014 1 02 tháng
2 2 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn thầu 1.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 1 20 ngày
3 3 Giám sát thi công xây dựng 75.985.091(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 - I/2015 1 90 ngày
4 4 Xây lắp 3.025.167.542(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 - I/2015 Trọn gói 90 ngày
5 5 Chi phí bảo hiểm công trình 5.931.701(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 - I/2015 Trọn gói 90 ngày + thời gian bảo hành mở rộng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Chi phí kiểm toán 26.760.235(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 1 3 tháng
7 7 Chi phí di dời tái lập hệ thống điện 90.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 - I/2015 1 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa đường Lê Đức Thọ (đoạn từ cầu Trường Đai đến cầu Cụt), quận Gò Vấp, Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 536/QĐ-KQLGTĐT3 ngày 12/09/2014 của Khu quản lý giao thông đô thị số 3); Tổng mức đầu tư: 152.435.493.852VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư 413.403.722(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý III, IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Tư vấn đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB và định vị điểm ranh và vạch sơn xác định ranh giới GPMB 168.204.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý III, IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn (được phê duyệt tại văn bản số 6522/QĐ-UBND ngày 05/09/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 22.826.583.566VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Rà phá bom mìn 48.248.112(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
2 2 Định vị chôn trụ cắm ranh khu đất 5.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
3 3 Kiểm định bản vẽ 5.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 01 tháng
4 4 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 425.298.238(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
5 5 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 55.523.857(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Theo thời gian và Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng 50.804.329(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 - IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
7 7 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị 6.014.600(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
8 8 Xây lắp 13.880.964.284(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 12 tháng
9 9 Bảo hiểm thi công xây dựng công trình 27.761.928(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 - IV/2014 Trọn gói 12 tháng + thời gian bảo hành mở rộng
10 10 Tư vấn giám sát thi công 360.766.262(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 12 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Tư vấn bảo hiểm thiết bị 4.995.515(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 04 tháng + thời gian bảo hành mở rộng
12 12 Cung cấp, lắp đặt thiết bị 1.998.206.000(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 04 tháng
13 13 Kiểm toán công trình 97.502.602(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2015 - IV/2015 Trọn gói 03 tháng
14 14 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 13.487.891(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 04 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng tuyến Thới Tam Thôn 15-16 (được phê duyệt tại văn bản số 6694/QD-UBND ngày 09/09/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 19.393.027.584VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 172.579.400(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 07 tháng
2 2 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HS dự thầu gói thầu Xây lắp 21.427.518(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 02 tháng
3 3 Xây lắp 7.694.036.045(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 07 tháng
4 4 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 21.779.791(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 07 tháng
5 5 Kiểm toán công trình 54.357.930(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Chi phí khảo sát - thiết kế di đời, tái lập lưới điện 47.629.175(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 03 tháng
7 8 Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu di dời tại lập lưới điện 3.369.095(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
8 9 Chi phí thi công di dời tái lập lưới điện (XD+TB-thu hồi) 753.315.692(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III/2014 Trọn gói 02 tháng
9 10 Chi phí tư vấn giám sát thi công di dời điện 21.779.791(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
10 11 Kiểm toán công trình 2.686.067(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 12 Trồng cây xanh 450.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 04 tháng
12 13 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phần cây xanh 14.400.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 02 tháng
13 14 Chi phí tư vấn giám sát thi công phần cây xanh 9.238.500(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 04 tháng
14 15 Bão hiểm thi công phần cây xanh 2.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 04 tháng
15 7 Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán di dời, tái lập lưới điện 4.400.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng đường vào Học viện Phật giáo Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (giai đoạn 1) (được phê duyệt tại văn bản số 3482/QĐ-SGTVT ngày 05/09/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 98.214.000.000VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 04

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 52.061.820(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 119.189.105(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý I năm 2015 Trọn gói 120 ngày
3 4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp 83.110.240(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý I năm 2015 Trọn gói 90 ngày
4 2 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 1.127.423.759(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 150 ngày
5 5 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát thi công 52.061.820(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định thầu Quý II năm 2015 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 1.244.076.544(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Trọn gói 360 ngày
7 7 Kiểm toán, quyết toán công trình 327.629.217(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý I năm 2016 Trọn gói 180 ngày
8 8 Rà phá bom mìn 156.329.362(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
9 9 Bảo hiểm công trình 128.853.085(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý II năm 2015 Trọn gói 270 ngày
10 10 Thẩm tra an toàn giao thông 67.836.230(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý I năm 2015 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Đo vẽ bản đồ địa chính 160.337.807(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
12 12 Xây lắp số 01 ( từ km0+00 đến km0+920) 30.017.808.881(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Theo đơn giá điều chỉnh 450 ngày
13 13 Xây lắp số 02 ( km0+920 đến km1+866,52) 29.299.408.630(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Theo đơn giá điều chỉnh 450 ngày
14 14 Xây lắp số 03 (Chiếu sáng) 6.397.856.243(VND) Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Trọn gói 330 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Mở rộng gia cố lề Hương lộ 50 (từ Km01+200 đến Km03+200, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (được phê duyệt tại văn bản số 161/QĐ-SKHĐT ngày 06/09/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh); Tổng mức đầu tư: 1.793.372.000VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 XL03 Gói thầu số 03: Mở rộng gia cố lề Hương lộ 50 (từ Km01+200 đến Km03+200), xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 1.483.380.921(VND) Nguồn vốn 35% thu phí qua đầu phương tiện ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương Chào hàng cạnh tranh Quý III và IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 TV04 Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình 37.259.038(VND) Nguồn vốn 35% thu phí qua đầu phương tiện ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III và IV năm Trọn gói 90 ngày
3 TV05 Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình 12.625.340(VND) Nguồn vốn 35% thu phí qua đầu phương tiện ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý I năm 2015 Trọn gói 15 ngày
4 BH06 Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình 6.108.039(VND) Nguồn vốn 35% thu phí qua đầu phương tiện ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III và IV năm 2014 Trọn gói Từ khởi công đến hết hạn bảo hành công trình

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng tuyến đường An Sơn 01 (đoạn ngoài khu dân cư Thanh Lễ từ cầu Sáu Hộ đến đường An Sơn 42) (được phê duyệt tại văn bản số 5184/QĐ-UBND ngày 25/08/2014 của UBND thị xã Thuận An)
Tên chủ đầu tư Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập TKBVTC – dự toán 294.348.100(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 90 ngày
2 2 Tư vấn thẩm tra TKBVTC - dự toán 57.273.190(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Tư vấn LCNT giám sát thi công xây lắp 45.123.311(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 90 ngày
4 4 Tư vấn LCNT giám sát thi công xây lắp 2.200.000(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý III năm 2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 539.725.553(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 300 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm xây dựng công trình 51.623.924(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 300 ngày
7 7 Kiểm toán công trình 148.597.276(VND) Ngân sách thị xã Thuận An + vận động Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2015