Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 10 - 2014 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 10 - 2014

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng đường vào Trường TH Tam Hòa (được phê duyệt tại văn bản số 4581/QĐ-UBND ngày 18/08/2014 của UBND TP. Biên Hòa); Tổng mức đầu tư: 956.678.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Biên Hòa

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu số 1: Xây lắp 781.156.000(VND) Ngân sách TP. Biên Hòa Chỉ định đấu thầu Năm 2014 Trọn gói 20 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 20.013.000(VND) Ngân sách TP. Biên Hòa Tự thực hiện - Trọn gói -
3 3 Lập HSYC, đánh giá HSĐX 2.109.000(VND) Ngân sách TP. Biên Hòa Tự thực hiện - Trọn gói -
4 4 Chi phí quản lý dự án 16.042.000(VND) Ngân sách TP. Biên Hòa Chỉ định thầu - Trọn gói -
5 5 Tư vấn thẩm tra HSYC và KQLCNT gói thầu thi công 2.200.000(VND) Ngân sách TP. Biên Hòa Chỉ định đấu thầu Năm 2014 Trọn gói 15 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới đường nối từ đường Nguyễn ái Quốc đến đường nối Phan Đình Phùng – Cây Chàm (được phê duyệt tại văn bản số 4807/QĐ-UBND ngày 05/09/2014 của UBND TP. Biên Hòa); Tổng mức đầu tư: 11.590.899.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Biên Hòa

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp hạng mục Nền mặt đường – vỉa hè, gờ chặn vỉa hè, bó vỉa - cây xanh - thoát nước mưa (giai đoạn 1) 2.340.500.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Từ tháng 8/2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Xây lắp hạng mục hệ thống cấp nước (giai đoạn 1) 303.338.222(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói 20 ngày
3 3 hạng mục chiếu sáng (giai đoạn 1) 207.367.719(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Bảo hiểm cho gói thầu số 1,2 14.645.781(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói Theo thời gian thi công gói thầu 1, 2 + thời gian bảo hành công trình
5 5 Bảo hiểm cho gói thầu số 3 663.577(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói Theo thời gian thi công gói thầu 3 + thời gian bảo hành công trình
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 3.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói 25 ngày
7 7 Tư vấn thẩm tra ATGT (giai đoạn 1) 13.219.191(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Từ tháng 8/2014 Trọn gói 25 ngày
8 8 Giám sát thi công gói thầu số 1, 2, 3 71.908.919(VND) Ngân sách thành phố Tự thực hiện - Trọn gói -
9 9 Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp 1 7.138.363(VND) Ngân sách thành phố Tự thực hiện - Trọn gói -
10 10 Chi phí quản lý dự án 118.753.989(VND) Ngân sách thành phố Tự thực hiện - Trọn gói -

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường tuyến 2 khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ 1 (được phê duyệt tại văn bản số 4734/QĐ-UBND ngày 26/08/2014 của UBND huyện Thống Nhất); Tổng mức đầu tư: 2.579.666.638 VND
Tên chủ đầu tư Ủy Ban Nhân Dân xã Quang Trung

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp Đường tuyến 2 khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ 2.075.267.018(VND) Ngân sách Nhà nước và nhân dân Đóng góp theo quy định Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 10/2014 Trọn gói 120 ngày
2 2 Tư vấn Giám sát thi công xây dựng 53.168.341(VND) Ngân sách Nhà nước và nhân dân Đóng góp theo quy định Chỉ định đấu thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 120 ngày (theo tiến độ thi công xây dựng)
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 6.163.543(VND) Ngân sách Nhà nước và nhân dân Đóng góp theo quy định Chỉ định đấu thầu Tháng 9/2014 Trọn gói 15 ngày
4 4 Tư vấn Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu xây lắp 2.000.000(VND) Ngân sách Nhà nước và nhân dân Đóng góp theo quy định Chỉ định thầu Tháng 9/2014 Trọn gói 15 ngày
5 5 Bảo hiểm 4.461.824(VND) Ngân sách Nhà nước và nhân dân Đóng góp theo quy định Chỉ định đấu thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 120 ngày (theo tiến độ thi công xây dựng)

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
San lấp ao đất công để xây dựng hạ tầng cho cụm công trình công cộng tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (được phê duyệt tại văn bản số 45/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/09/2014 của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 77.868.503.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 03 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 238.910.126(VND) ngân sách thành phố Chỉ định thầu quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
2 04 tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 40.950.862(VND) ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
3 05 tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công san lấp, gói thầu thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán và giám sát thi công san lấp 107.921.739(VND) ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu quý I/2015 Trọn gói từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết quả đấu thầu
4 06 Rà phá bơm mìn, vật nổ 341.932.489(VND) ngân sách thành phố Chỉ định thầu quý II/2015 Trọn gói 60 ngày
5 07 Thi công san lấp 60.173.854.146(VND) ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý II/2015 Theo đơn giá cố định 360 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 08 tư vấn giám sát thi công san lấp 1.009.242.804(VND) ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý II/2015 Trọn gói 360 ngày
7 09 Bảo hiểm công trình 120.347.708(VND) ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu quý II/2015 Trọn gói 360 ngày
8 10 tư vấn kiểm toán 223.546.849(VND) ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu quý II/2016 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trung tâm văn hoá xã Bình Khánh (được phê duyệt tại văn bản số 850/QĐ-UBND ngày 03/09/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ); Tổng mức đầu tư: 22.404.098.603 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Xây lắp 14.232.025.715(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 3 năm 2014 Theo đơn giá cố định 15 tháng
2 02 Xác định khả năng chịu tải cọc bê tông cốt thép 109.465.377(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 3 năm 2014 Theo đơn giá cố định 01 tháng
3 03 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 356.617.928(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 3 năm 2014 Trọn gói 15 tháng
4 04 Bảo hiểm xây lắp 31.310.457(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý 3 năm 2014 Trọn gói 15 tháng + 12 tháng bảo hành
5 05 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị 6.129.379(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Thiết bị 2.135.672.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng
7 07 Tư vấn giám sát thi công thiết bị 14.415.786(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng
8 08 Bảo hiểm thiết bị 5.873.098(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng + 12 tháng bảo hành
9 09 Kiểm toán 96.039.649(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý 3 năm 2015 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa vừa đường Võ Thị Sáu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Quận 3 (được phê duyệt tại văn bản số 3992/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 6.414.701.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 1

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 10.710.488(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
2 02 Giám sát thi công xây dựng 137.200.840(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 Tự thực hiện Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
3 03 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành 40.996.358(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
4 04 Xây lắp 5.355.224.043(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
5 05 Bảo hiểm công trình xây dựng 10.710.488(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trung tâm văn hoá xã Bình Khánh (được phê duyệt tại văn bản số 850/QĐ-UBND ngày 03/09/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ); Tổng mức đầu tư: 22.404.098.603 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Xây lắp 14.232.025.715(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 3 năm 2014 Theo đơn giá cố định 15 tháng
2 02 Xác định khả năng chịu tải cọc bê tông cốt thép 109.465.377(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý 3 năm 2014 Theo đơn giá cố định 01 tháng
3 03 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 356.617.928(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 3 năm 2014 Trọn gói 15 tháng
4 04 Bảo hiểm xây lắp 31.310.457(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 3 năm 2014 Trọn gói 15 tháng + 12 tháng bảo hành
5 05 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị 6.129.379(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Thiết bị 2.135.672.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng
7 07 Tư vấn giám sát thi công thiết bị 14.415.786(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng
8 08 Bảo hiểm thiết bị 5.873.098(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 2 năm 2015 Trọn gói 03 tháng + 12 tháng bảo hành
9 09 Kiểm toán 96.039.649(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý 3 năm 2015 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường Tây Nam nối dài giai đoạn 2.(được phê duyệt tại văn bản số 5172/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 của UBND huyện Thống Nhất); Tổng mức đầu tư: 1.595.499.205 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Tuấn Khải

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp 1.265.225.449(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước tháng 9-10/2014 Theo đơn giá cố định 60 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 32.415.076(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu tháng 9-10/2014 Trọn gói 60 ngày
3 3 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 3.416.108(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu tháng 9-10/2014 Trọn gói 15 ngày
4 4 Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu xây lắp 2.000.000(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu tháng 9-10/2014 Trọn gói 15 ngày
5 5 Bảo hiểm cho gói thầu xây lắp số 1 2.656.973(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định đấu thầu tháng 9-10/2014 Trọn gói Theo thời gian thực hiện của gói thầu xây lắp

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa đảm bảo giao thông đường Kha Vạn Cân (từ đường Chương Dương đến vòng xoay chợ Thủ Đức).(được phê duyệt tại văn bản số 3906/QĐ-SGTVT ngày 29/09/2014 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM); Tổng mức đầu tư: 2.821.428.185 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thi số 2.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Giám sát thi công xây dựng 58.956.599(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Tự thực hiện Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Bảo hiểm công trình xây dựng 4.947.568(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
3 3 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp. 4.602.389(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
4 4 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 19.862.854(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
5 5 Xây lắp (bao gồm cả chi phí ĐBGT) 2.324.206.275(VND) Vốn đảm bảo giao thông năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 06 tháng (trong đó thời gian thi công là 60 ngày)

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa , duy tu đường Bình Đông ( từ số nhà 1387 đến số nhà 372), Quận 8.(được phê duyệt tại văn bản số 3903/QĐ-SGTVT ngày 26/09/2014 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM); Tổng mức đầu tư: 1.662.153.960 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thi số 4

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 3.896.705(VND) Vốn duy tu năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 36.975.405(VND) Vốn duy tu năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành 11.701.564(VND) Vốn duy tu năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Xây lắp 1.443.224.253(VND) Vốn duy tu năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng Quốc lộ 1 (tủ số 8, đoạn từ trụ số 01 đến trụ số 24), huyện Bình Chánh.(được phê duyệt tại văn bản số 4072/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2014 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM);Tổng mức đầu tư: 1.257.991.702 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thi số 4

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu) 3.453.811(VND) Vốn duy tu chiếu sáng công cộng Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 23.401.567(VND) Vốn duy tu chiếu sáng công cộng Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành 8.656.066(VND) Vốn duy tu chiếu sáng công cộng Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Theo thời gian và Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
4 4 Xây lắp 1.097.783.267(VND) Vốn duy tu chiếu sáng công cộng Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Linh Trung – Lê Văn Chí.(được phê duyệt tại văn bản số 3956/QĐ-SGTVT ngày 30/09/2014 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM); Tổng mức đầu tư: 434.555.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thi số 2.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất 2.000.000(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 7.992.134(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành 3.059.272(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Xây lắp 382.640.404(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình 973.226(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Xuân Thủy và đường số 2 phường An Phú (được phê duyệt tại văn bản số 3969/QĐ-SGTVT ngày 30/09/2014 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM); Tổng mức đầu tư: 1.016.277.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thi số 2.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 2 Giám sát thi công xây dựng 19.112.273(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Tự thực hiện,Trong nước Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
2 3 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 7.154.596(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Năm 2015 Trọn gói 30 ngày
3 4 Bảo hiểm công trình 2.327.359(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
4 5 Xây lắp 906.052.098(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 1 Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất 2.000.000(VND) Nguồn vốn duy tu chiếu sáng công cộng năm 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý III-IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cải tạo, mở rộng Khu hành chính Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (được phê duyệt tại văn bản số 7979/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của UBND quận Gò Vấp); Tổng mức đầu tư: 27.385.409.504 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Xây lắp; Phòng cháy chữa cháy - chống sét - báo cháy 44.096.382(VND) NSTP Chỉ định thầu quý 3/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết quả đấu thầu
2 2 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Giám sát phần xây lắp và phần Phòng cháy chữa cháy - chống sét - báo cháy 2.648.600(VND) NSTP Chỉ định thầu quý 3/2014 Trọn gói 2 tháng
3 3 Xây lắp 20.387.519.042(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 Theo đơn giá cố định 10 tháng
4 4 Cung cấp lắp đặt thiết bị 643.874.660(VND) NSTP Chỉ định đấu thầu quý 2/2015 Trọn gói 3 tháng
5 5 Phòng cháy chữa cháy - Chống sét - Báo cháy 1.660.672.200(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 Trọn gói 9 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công phần xây lắp và phần Phòng cháy chữa cháy - chống sét - báo cháy 540.246.830(VND) NSTP Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 Trọn gói và Theo đơn giá 10 tháng
7 7 Giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị 4.346.154(VND) NSTP Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói 3 tháng
8 8 Bảo hiểm công trình 44.096.382(VND) NSTP Chỉ định thầu quý 4/2014 Trọn gói 10 tháng
9 9 Kiểm toán 149.000.906(VND) NSTP Chỉ định đấu thầu quý 3/2015 Trọn gói 4 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh (được phê duyệt tại văn bản số 2266/QĐ-UBND ngày 06/09/2014 của UBND tỉnh Bình Dương); Tổng mức đầu tư: 509.395.925.873 VND
Tên chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn Km23+172-:-Km26+000 833.601.803(VND) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 - 1/2015 Trọn gói 250 ngày
2 2 Thi công xây dựng đoạn Km23+172-:-Km26+000 42.615.970.268(VND) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 - 1/2015 Trọn gói 250 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng cầu nối tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạch Tây A, huyện Phước Long (được phê duyệt tại văn bản số 1572/QĐ-UBND ngày 26/09/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu); Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban QL dự án tỉnh Bạc Liêu

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu số 03: Xây dựng cầu chính và đường vào cầu 30.678.101.000(VND) Vốn hỗ trợ mục tiêu và ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 24 tháng
2 2 Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 641.810.000(VND) Vốn hỗ trợ mục tiêu và ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 24 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (từ Quốc lộ 1A đến cầu Cái Trung) - giai đoạn 1 (được phê duyệt tại văn bản số 3800/QĐ-SGTVT ngày 24/09/2014 của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM); Tổng mức đầu tư: 202.858.488.433 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 04

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 239.342.038(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy III/2014 - Qúy IV/2014 Trọn gói 04 tháng
2 2 Gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn đo lập bản đồ hiện trạng vị trí thu hồi đất (thuộc chi phí giải phóng mặt bằng) 36.245.737(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy III/2014 - Qúy IV/2014 Trọn gói 03 tháng
3 3 Gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp 115.810.664(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 03 tháng
4 4 Gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 61.979.642(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 02 tháng
5 5 Gói thầu dịch vụ tư vấn : Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn kiểm toán, quyết toán 61.797.642(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2015 - Qúy I/2016 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Gói thầu dịch vụ tư vấn : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 2.422.373.044(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
7 7 Gói thầu dịch vụ tư vấn : Tư vấn kiểm toán, quyêt toán 500.519.701(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy II/2016 Trọn gói 06 tháng
8 1 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 1 204.476.276(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
9 2 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 2 170.230.039(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
10 3 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 3 158.844.640(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 4 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 4 130.304.165(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
12 5 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 5 10.868.912(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
13 6 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 6 838.171(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
14 7 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn : Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 7 7.158.649(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định đấu thầu rút gọn Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
15 1 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 1 (từ Km0+0.00 đến Km0+686.28) 59.589.706.694(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Theo đơn giá điều chỉnh 09 tháng
 
  • Like
Reactions: Cu-Li

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
16 2 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 2 (từ Km0+686.28 đến Km1+141.08) 49.609.744.791(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Theo đơn giá điều chỉnh 09 tháng
17 3 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 3 (từ Km1+141.08 đến Km1+709.00 ) 46.291.354.775(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Theo đơn giá điều chỉnh 09 tháng
18 4 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 4 (từ Km1+709.00 đến Km2+177.00) 37.974.926.455(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Theo đơn giá điều chỉnh 09 tháng
19 5 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 5 (Nạo vét Rạch Tắc) 3.167.159.690(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
20 6 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 6 (Cải tạo chỉnh trang cây xanh ) 245.235.458(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
21 7 Gói thầu xây lắp: Xây lắp số 7 (Di dời, tái lập hệ thống chiếu sang) (thuộc chi phí di dời công trình HTKT) 1.859.389.250(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy II/2015 Trọn gói 09 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán (được phê duyệt tại văn bản số 11689/QĐ-UBND ngày 28/08/2014 của UBND huyện Bình Chánh); Tổng mức đầu tư: 45.958.032.979 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán 30.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III - Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán 678.858.434(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III - Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
3 3 Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 87.317.851(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
4 4 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 65.362.206(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014- Quý I năm 2015 Trọn gói Theo quy định
5 5 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị 8.918.194(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014- Quý I năm 2015 Trọn gói Theo quy định
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Gói thầu Xây Lắp 25.236.372.996(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Theo đơn giá cố định 12 tháng
7 7 Gói thầu Thiết Bị 3.107.384.500(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Theo đơn giá cố định 03 tháng
8 8 Bảo hiểm xây lắp công trình 58.241.207(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
9 9 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói tư vấn giám sát 30.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Trọn gói 30 ngày
10 10 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp 568.323.120(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu Thiết bị 20.974.745(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng thiết bị
12 12 Chi phí kiểm toán công trình 88.808.078(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Năm 2015 Trọn gói 01 tháng
13 13 Thử tỉnh tải cọc 300.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cầu Bình Thành trên ĐT.873 (được phê duyệt tại văn bản số 2360/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang); Tổng mức đầu tư: 55.000.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư 405.547.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cầu Tân Trung trên Đường tỉnh 873B (được phê duyệt tại văn bản số 2296/QĐ-SGTVT ngày 02/10/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang); Tổng mức đầu tư: 14.500.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư 452.531.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cầu Cống Đập trên Đường tỉnh 873B (được phê duyệt tại văn bản số 2361/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang); Tổng mức đầu tư: 14.500.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư 217.628.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cầu Bình Xuân trên Đường tỉnh 873 (được phê duyệt tại văn bản số 2295/QĐ-SGTVT ngày 02/10/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang); Tổng mức đầu tư: 130.000.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư 467.932.000(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Liên ấp Trung Hiệp Thạnh - Đồng Lớn (Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng) (được phê duyệt tại văn bản số 272/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng); Tổng mức đầu tư: 1.513.502.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Giám sát thi công XDCT 32.129.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
2 02 Bảo hiểm công trình xây dựng 2.508.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
3 03 Kiểm toán 9.686.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 15 ngày
4 04 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 2.508.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 45 ngày
5 05 Xây lắp 1.254.082.000(VND) Vốn thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa duy tu đường Mễ Cốc ( từ số nhà 126 đến số nhà 159) (được phê duyệt tại văn bản số 4063/QĐ-SGTVT ngày 02/10/2014 của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 1.375.349.753 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn giám sát thi công 30.949.601(VND) Nguồn vốn duy tu Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
2 02 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 3.261.668(VND) Nguồn vốn duy tu Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 45 ngày
3 03 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành 9.682.462(VND) Nguồn vốn duy tu Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 20 ngày
4 04 Xây lắp 1.208.025.014(VND) Nguồn vốn duy tu Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng Trường tiểu học Bình Lợi. (được phê duyệt tại văn bản số 11392/QĐ-UBND ngày 26/08/2014 của UBND huyện Bình Chánh); Tổng mức đầu tư: 86.250.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán 4.500.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định đấu thầu Quý III-IV năm 2014 Trọn gói Theo hợp đồng
2 2 Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán 1.484.400.430(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III-IV năm 2014 Trọn gói 45 ngày
3 3 Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công 87.046.138(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định đấu thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 15 ngày
4 4 Tư vấn Thẩm tra tổng dự toán 84.408.376(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 93.640.542(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I-III năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị 14.058.450(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định đấu thầu Quý II-IV năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng
7 7 Gói thầu Xây Lắp 65.944.043.982(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I-III năm 2015 Theo đơn giá cố định 15 tháng
8 8 Gói thầu Thiết Bị 4.898.414.730(VND) Ngân sách Thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nước Quý II-IV năm 2015 Theo đơn giá cố định 03 tháng
9 9 Bảo hiểm công trình 144.134.125(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng
10 10 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói tư vấn giám sát thi công xây lắp 4.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu - Trọn gói Theo hợp đồng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp 1.230.515.861(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I-III năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
12 12 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu Thiết bị 33.064.299(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý II-IV năm 2015 Trọn gói Theo hợp đồng thi công thiết bị
13 13 Chi phí Kiểm toán công trình 184.599.705(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2016 Trọn gói 01 tháng
14 14 Thử tỉnh tải cọc 187.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý II-III năm 2015 Trọn gói 02 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường Ấp Chánh 16. (được phê duyệt tại văn bản số 7134/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 14.708.861.708 VND
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Chi phí lựa chọn nhà thầu 10.005.647(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 02 tháng
2 02 Chi phí thẩm định kết quả chọn thầu 1.684.452(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 20 ngày
3 03 Giám sát thi công xây dựng 94.942.468(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014-Qúy I/2015 Trọn gói 120 ngày
4 04 Xây lắp 3.779.910.919(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 - Qúy I/2015 Trọn gói 120 ngày
5 05 Chi phí bảo hiểm công trình 7.411.590(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 - Qúy I/2015 Trọn gói 120 ngày + thời gian bảo hành mở rộng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Chi phí kiểm toán 34.375.346(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy I/2015 - Qúy II/2015 Trọn gói 03 tháng
7 07 Chi phí di dời hệ thống cấp nước 111.200.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 - Qúy I/2015 Trọn gói 01 tháng
8 08 Chi phí di dời tái lập hệ thống điện 120.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 - Qúy I/2015 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường liên ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (được phê duyệt tại văn bản số 5429/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND huyện Thống Nhất); Tổng mức đầu tư: 16.914.323.540 VND
Tên chủ đầu tư Ban QLDA huyện Thống Nhất

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp 14.234.272.240(VND) ngân sách huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 4/2014 Trọn gói 240 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công 347.885.000(VND) ngân sách huyện Chỉ định đấu thầu quý 4/2014 Trọn gói 240 ngày
3 3 Chi phí bảo hiểm công trình 30.603.000(VND) ngân sách huyện Chỉ định đấu thầu quý 4/2014 Trọn gói 240 ngày
4 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 34.873.000(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu quý 4/2014 Trọn gói 45 ngày
5 5 Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT 2.846.000(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu quý 4/2014 Trọn gói 20 ngày
6 6 Tư vấn thẩm tra ATGT 30.000.000(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu quý 4/2014 Trọn gói 45 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Nhà Út Tót - Ông Quýt (trường Mầm Non Lào Táo Thượng) (được phê duyệt tại văn bản số 114/QĐ-UBND ngày 12/05/2014 của UBND Xã Trung Lập Thượng ký); Tổng mức đầu tư: 2.669.966.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý xây dựng NTM xã Trung Lập Thượng

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT và đánh giá HSDT 4.476.000(VND) Vốn TP phấn cấp Chỉ định đấu thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng công trình 42.476.000(VND) Vốn TP phấn cấp Chỉ định đấu thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
3 3 Xây lắp 1.657.913.000(VND) Vốn TP phấn cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 90 ngày
4 4 Kiểm toán công trình 16.023.000(VND) Vốn TP phấn cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình 3.316.000(VND) Vốn TP phấn cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Tuyến Thới Tam Thôn 7 (được phê duyệt tại văn bản số 7135/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 10.985.531.872 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới xã Thới Tam Thôn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 199.529.711(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 120 ngày
2 03 Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 24.684.340(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
3 04 Xây lắp 8.799.052.943(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
4 05 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 24.729.443(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày + thời gian bảo hành
5 06 Kiểm toán công trình 51.574.875(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 02 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 07 Chi phí di dời tái lập lưới điện 280.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Mở rộng khu học tập khối B, C - Trường Đại học An ninh nhân dân (được phê duyệt tại văn bản số 1142/QĐ-T47-P5 ngày 01/10/2014 của Trường Đại học An ninh nhân dân); Tổng mức đầu tư: 6.898.930.000 VND
Tên chủ đầu tư Trường Đại học An ninh nhân dân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 21.385.980(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định đấu thầu Qúy IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 166.772.570(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định đấu thầu Quý IV/2014 Trọn gói 100 ngày
3 3 Thi công xây lắp công trình: Mở rộng khu học tập khối B, C 6.409.448.085(VND) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 100 ngày
4 4 Bảo hiểm công trình 11.538.160(VND) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi khởi công đến hết ngày bảo hành công trình

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Hẻm 22 xã Hiệp Phước (được phê duyệt tại văn bản số 60/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy Ban nhân dân huyện Nhà Bè); Tổng mức đầu tư: 110.808.550.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Nhà Bè

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 22.157.591(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 45 ngày
2 2 Giám sát thi công xây lắp 210.250.922(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Quý IV/2014 Trọn gói 06 tháng
3 3 Kiểm toán 50.767.759(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý I - II/2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Bảo hiểm xây lắp 17.644.008(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 06 tháng
5 5 Xây lắp 8.370.645.589(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 06 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Di dời trụ điện 676.955.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định đấu thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 01 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu sửa chữa ĐT49b đoạn từ Km0+000 (cầu Bà Và) đến Km21+000 (hồ Dầu Tiếng) (được phê duyệt tại văn bản số 273/QĐ-GTVT ngày 03/10/2014 của Sở Giao thông vận tải); Tổng mức đầu tư: 5.968.538.361 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thi công duy tu sửa chữa công trình 5.745.978.116(VND) Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 10 năm 2014 Trọn gói 45 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 144.325.450(VND) Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2014 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 10 năm 2014 Trọn gói và Theo đơn giá 45 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)
3 3 Chi phí kiểm toán 42.830.979(VND) Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2014 Chỉ định thầu Tháng 12 năm 2014 Trọn gói 10 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)
4 4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 23.292.195(VND) Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2014 Chỉ định thầu Tháng 12 năm 2014 Trọn gói 10 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)
5 5 Bảo hiểm xây dựng công trình 12.111.621(VND) Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2014 Chỉ định thầu Tháng 10 năm 2014 Trọn gói 45 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu đường Ngô Tất Tố (đoạn từ số nhà 234 đến ngã 3 sông) (được phê duyệt tại văn bản số 4224/QĐ-SGTVT ngày 08/10/2014 của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM); Tổng mức đầu tư: 999.865.986 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý Giao thông đô thị số 2

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn giám sát thi công 21.919.208(VND) Nguồn vốn duy tu 2014 Chỉ định đấu thầu rút gọn Quý IV, Năm 2014 Trọn gói 150 ngày (trong đó thời gian giám sát thi công xây dựng là 30 ngày)
2 2 Bảo hiểm công trình 1.711.101(VND) Nguồn vốn duy tu 2014