Privacy policy

Chúng tôi là CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG ("chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng tôi"). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có câu hỏi về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn
Loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

Tên hoặc tên người dùng của bạn.
Địa chỉ email của bạn.
Địa chỉ IP của bạn.
Bạn có thể thu thập thêm dữ liệu nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trên tiểu sử của mình.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

Bạn đăng ký làm thành viên trên trang này.
Bạn điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi.
Bạn duyệt trang này. Xem "Chính sách cookie" bên dưới.
Bạn điền vào các trường trên hồ sơ của bạn.
Cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

Với mục đích làm cho bạn thành viên đã đăng ký của trang web của chúng tôi, để bạn có thể đóng góp nội dung cho trang web này.
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.
Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không bao giờ hiển thị công khai.
Những cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi có thể liên quan đến bạn, đôi khi chúng tôi có thể giao tiếp với tất cả thành viên bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn tham gia hoặc chọn không tham gia các email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn trong quá trình tương tác của bạn với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp và thủ tục phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập được.

Chính sách cookie
Cookie là các tệp văn bản nhỏ do chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và thông tin thêm về các cookie mà chúng tôi đã đặt trên trang này.

Quyền
Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn hoặc có được một bản sao của nó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi giữ cho bạn là không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn thành hoặc chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này
Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách thì vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng hơn về chính sách bảo mật.

Thay đổi chính sách này
Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.

CAPTCHA privacy policy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and terms of service apply.