iccco

Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng ICC là một tập hợp các kỹ sư, kiến trúc sư tư vấn năng động, sáng tạo, hoạt động trên nguyên tắc "thích ứng bởi những nhóm chuyên nghiệp thích ứng"
Nội dung hoạt động tư vấn xây dựng:
- Tư vấn chuẩn bị dự án: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; Qui hoạch và tổng sơ đồ phát triển.
-Tư vấn thực hiện dự án: Khảo sát địa chất, địa hình; Thiết kế và dự toán; Tư vấn đấu thầu; Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị.
-Tư vấn Quản lý dự án và các loại hình tư vấn khác.
-Phạm vi các công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông; Điện năng; Cấp thoát nước; Thuỷ lợi; Môi trường; Thông tin bưu điện.