box jacking systems

  1. XayDungNganThong

    Ở Việt Nam đã có đơn vị nào sở hữu các hệ giằng chống trench shoring dạng lagging walls ?

    Hệ giằng chống trench shoring như thế này ở Việt Nam có đơn vị nào cung cấp Hay là phải tự phải thiết kế chế tạo lấy nhỉ ?