phát triển bền vững

  1. H

    Tọa đàm - Đi tìm giải pháp phát triển hài hòa và công bằng cho hạ lưu sông Mê Kông

    Trung tâm Con người và Thiên nhiên trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình tọa đàm "Đi tìm giải pháp phát triển hài hòa và công bằng cho hạ lưu sông Mê Kông”. Mục đích của chương trình tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi các ý tưởng và khuyến nghị cho giải pháp phát triển hài...