programming languages

  1. ngonhubu

    Sự đổi ngôi của các ngôn ngữ lập trình - Most Popular Programming Languages 1965 - 2019

    Một Video clip dài hơn 4 phút thôi, nhưng khá kỳ công, xem thì thấy vai trò của các ngôn ngữ lập trình thay đổi khá nhanh. Trẻ thì tham khảo để có kinh nghiệp cho bản thân, gì có thể tham khảo để hướng con em mình học ngôn ngữ lập trình thích hợp.