prop-tech

  1. tamxuanpham

    Một website kinh doanh bất động sản dành cho cộng đồng môi giới chuyên nghiệp - tại sao không?

    Đọc bài Tìm kiếm thông tin bất động sản để mua hoặc thuê giờ khó quá ở bên kia, chợt nhớ hình như ở Mỹ việc mua bán bất động sản chủ yếu thông qua môi giới, các tin rao bán hầu hết đều được môi giới đăng. Dẫu biết rằng ngành nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam còn khuya mới được bài bản như ở...