thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

  1. amateurish

    Thảo luận về thiết kế PCCC và cứu nạn khi cải tạo nhà ở tư nhân thành các cơ sở kinh doanh

    Theo quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi: "2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: a) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này...