thi công xây dựng công trình

  1. BIC_Construction

    Thảo luận chia sẻ về quản lý dự án, thiết kế, thi công và giám sát nhà xưởng, nhà công nghiệp, nhà tiền chế

    Nhà xưởng là nơi trực tiếp sản xuất sản phẩm kinh doanh và là nơi làm việc của rất nhiều công nhân viên. Có thể thấy nhà xưởng quan trọng thế nào với doanh nghiệp, vì vậy, việc thi công xây dựng nhà xưởng được diễn ra hết sức nghiêm ngặt ở từng bước. 1. Các bước thi công nhà xưởng: 1.1 Thi...
  2. XayDungNganThong

    Ở Việt Nam đã có đơn vị nào sở hữu các hệ giằng chống trench shoring dạng lagging walls ?

    Hệ giằng chống trench shoring như thế này ở Việt Nam có đơn vị nào cung cấp Hay là phải tự phải thiết kế chế tạo lấy nhỉ ?