Tính toán sức chịu tải của cọc có ảnh hưởng của ma sát âm & xác đỊnh chiều sâu vùng có khả năng xuất hiện ma sát âm ?

Đang tìm hiểu món này, ACE nào có kinh nghiệm với vùng đất tôn nền (san lấp) trên nền đất yếu đã lâu rồi ?
Rất mong được chỉ giáo

còn lý thuyết dạng này thì thôi ợ