công trình xây dựng

  1. autotimelapse

    AUTO TIMELAPSE - GIẢI PHÁP THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG HIỆU QUẢ THỜI 4.0 - DỊCH VỤ CHỤP TIMELAPSE CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

    ̂́ ̉ℎ ̃ ℎ̣̂ ̃ ́ℎ, ̣ ̂̀ ̣ℎ ̀ ́ ̂́ đ̂̀ ℎ̣ ℎ̂́ đ ̣, ̣̂ ℎ ̃ ̂́ đ̣̂ ℎ ̂ ℎ ℎ̛̛ ℎ́ ̂̀ ℎ̂́ ̛̉ ̂ ℎ́ ℎ̆ ̀ ́ ℎ́ℎ ́. ́ ℎ ℎ̣̂ ̂ ̛̣ ̂̀ ̀ ̀ ℎ ℎ̣ đ̣̂ ̛̉ ̣?̀ ̀ ℎ̂̀ ́ ℎ̉ đ̂̀ ̛, ℎ̀ ℎ̂̀ ̀ đ̂́ ́ ̉ ℎ́ ́ ̣ ́ ℎ ℎ̣̂ ̂́ ̛ ℎ́ ℎ ℎ́ & ℎ̣̂ ̉. ℎ̂̀ ̛́ ℎ ̂́ ℎ̣ đ ́ ̂́ ℎ̣ℎ ℎ̛̣ ℎ̣̂ ́ ℎ̂́ ̛̛̣ ̀ ̣̂ ̛̀ ̀ ̛̣ đ̣̂ ℎ́. Auto...
  2. M

    Chia sẻ tổng hợp về thành phần hồ sơ, thực hiện thủ tục về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

    Cũng tính mở riêng chủ đề về phần móng cọc, nhưng thôi thì có quyền mở chủ đề mới, mở luôn chủ đề tổng hợp. Đi nhanh vào vấn đề, sau khi có thí nghiệm nén tĩnh cọc xong, chủ đầu tư gửi báo cáo thí nghiệm nén tĩnh cọc cho bên tư vấn thiết kế, và yêu cầu bên tư vấn thiết kế có phải Trả lời công...