luật doanh nghiệp 2020

  1. BaoCaoTaiChinh

    Thảo luận về luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản luật mới có liên quan

    Chia sẻ và thảo luận về luật doanh nghiệp 2020 đi mọi người, đầu tiên là ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy...