nhà thông minh trí tuệ nhân tạo

  1. PhucHa

    Nhà thông minh tương lai phải có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo

    Mong muốn mở thớt "Tương lai của Nhà thông minh được hỗ trợ bởi AI", vì dù không đồng ý với bài "Nhà thông minh (Smarthome) phải đi kèm chủ nhà thông minh" https://congdongxaydung.vn/forums/threads/nha-thong-minh-smarthome-phai-di-kem-chu-nha-thong-minh.987/ nhưng không muốn thảo luận ở đó...
  2. AGTFlooring

    Lạm bàn về cách mạng công nghiệp 4.0, blockchain .... và các công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới thời gian sắp tới

    Trong vòng 20-30 năm tới, các công nghệ sau sẽ làm thay đổi xã hội lớn lao, công nghệ di truyền (genetic engineering), xe điện tự lái hoàn toàn (fully autonomous electric vehicles), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), máy tính lượng tử (quantum computing), vật liệu mới (graphene and...