smarthome

  1. PhucHa

    Nhà thông minh tương lai phải có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo

    Mong muốn mở thớt "Tương lai của Nhà thông minh được hỗ trợ bởi AI", vì dù không đồng ý với bài "Nhà thông minh (Smarthome) phải đi kèm chủ nhà thông minh" https://congdongxaydung.vn/forums/threads/nha-thong-minh-smarthome-phai-di-kem-chu-nha-thong-minh.987/ nhưng không muốn thảo luận ở đó...