saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Doanh nghiệp
1. (23/05/2013) Công văn 421/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
2. (17/05/2013) Công văn 1598/TCT-CS về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
3. (15/05/2013) Công văn 1566/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (15/05/2013) Công văn 1573/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (15/05/2013) Công văn 1556/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (15/05/2013) Công văn 1565/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (10/05/2013) Công văn 5869/BTC-TCT xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng Dầu khí Lô 09-3 do Bộ Tài chính ban hành
8. (06/05/2013) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Đầu tư
1. (23/05/2013) Công văn 3367/BKHĐT-TH triển khai dự án khởi công mới kế hoạch 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (23/05/2013) Công văn 6504/BTC-CST về chuyển công văn 20130516-01 CVBTC đến Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành
3. (22/05/2013) Công văn 4120/VPCP-QHQT tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/05/2013) Công văn 4493/BGTVT-KHĐT trả lời văn bản 2535/TCHQ-TXNK do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (21/05/2013) Công văn 696/TTg-KTN tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành dự án thủy điện trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (17/05/2013) Công văn 1598/TCT-CS về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Thương mại
1. (27/05/2013) Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013 phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 2803/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/05/2013) Công văn 2839/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/05/2013) Công văn 424/GSQL-GQ1 vướng mắc thanh khoản hồ sơ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
5. (24/05/2013) Công văn 2804/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/05/2013) Công văn 2811/TCHQ-QLRR phúc đáp Công văn 130502/XNK do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/05/2013) Công văn 6502/BTC-CST thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
8. (23/05/2013) Thông báo 199/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (23/05/2013) Công văn 2796/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/05/2013) Công văn 4120/VPCP-QHQT tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (21/05/2013) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
12. (21/05/2013) Công văn 1662/BNN-CB công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (17/05/2013) Công văn 1598/TCT-CS về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
14. (04/05/2013) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Xuất nhập khẩu
1. (24/05/2013) Công văn 2803/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 2825/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/05/2013) Công văn 2838/TCHQ-TXNK về phân loại cá có tên khoa học Anoplopoma fimbria do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/05/2013) Công văn 2839/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/05/2013) Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/05/2013) Công văn 424/GSQL-GQ1 vướng mắc thanh khoản hồ sơ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (24/05/2013) Công văn 426/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
8. (24/05/2013) Công văn 2815/TCHQ-TXNK về hạch toán kế toán do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/05/2013) Công văn 2804/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (24/05/2013) Công văn 2811/TCHQ-QLRR phúc đáp Công văn 130502/XNK do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (23/05/2013) Công văn 6504/BTC-CST về chuyển công văn 20130516-01 CVBTC đến Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành
12. (23/05/2013) Công văn 420/GSQL-GQ1 về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
13. (23/05/2013) Công văn 6469/BTC-TCHQ về tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh đã nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
14. (23/05/2013) Công văn 421/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/05/2013) Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/05/2013) Công văn 2825/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 2839/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/05/2013) Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/05/2013) Công văn 2804/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/05/2013) Công văn 6502/BTC-CST thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
6. (23/05/2013) Công văn 2795/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/05/2013) Công văn 6469/BTC-TCHQ về tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh đã nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
8. (21/05/2013) Công văn 1670/TCT-TNCN về truy thu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
9. (21/05/2013) Công văn 1668/TCT-CS sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
10. (21/05/2013) Công văn 4493/BGTVT-KHĐT trả lời văn bản 2535/TCHQ-TXNK do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (20/05/2013) Công văn 1640/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành
12. (17/05/2013) Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
13. (17/05/2013) Công văn 6193/BTC-TCT về chính sách lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
14. (16/05/2013) Công văn 1576/TCT-CS về giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
15. (16/05/2013) Công văn 1588/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
16. (15/05/2013) Công văn 1566/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
17. (15/05/2013) Công văn 1573/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
18. (15/05/2013) Công văn 1556/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
19. (15/05/2013) Công văn 1565/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
20. (14/05/2013) Công văn 1533/TCT-CS về miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
21. (13/05/2013) Công văn 1512/TCT-CS giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu do Tổng cục Thuế ban hành
22. (10/05/2013) Công văn 1498/TCT-DNL về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (10/05/2013) Công văn 5869/BTC-TCT xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng Dầu khí Lô 09-3 do Bộ Tài chính ban hành
24. (09/05/2013) Công văn 1492/TCT-CS giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu do Tổng cục Thuế ban hành
25. (08/05/2013) Công văn 1475/TCT-CS giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
26. (08/05/2013) Công văn 5703/BTC-TCT về nộp tiền thuê đất do Bộ Tài chính ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (24/05/2013) Công văn 2815/TCHQ-TXNK về hạch toán kế toán do Tổng cục Hải quan ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/05/2013) Công văn 1640/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (14/05/2013) Quyết định 2465/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công nghệ thông tin
1. (24/05/2013) Quyết định 573/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (24/05/2013) Công văn 3506/BGDĐT-CNTT hướng dẫn kiểm tra máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/05/2013) Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng và triển khai cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (20/05/2013) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (10/05/2013) Công văn 1498/TCT-DNL về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (09/05/2013) Quyết định 2296/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế giai đoạn 2012 - 2015” do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Bất động sản
1. (23/05/2013) Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành
2. (23/05/2013) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành
3. (23/05/2013) Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
4. (22/05/2013) Công văn 1686/BNN-KH về chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (16/05/2013) Công văn 1576/TCT-CS về giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
6. (16/05/2013) Công văn 1588/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
7. (14/05/2013) Công văn 1533/TCT-CS về miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/05/2013) Công văn 2037/UBND-KT về tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (08/05/2013) Công văn 5703/BTC-TCT về nộp tiền thuê đất do Bộ Tài chính ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (24/05/2013) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2013) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020
Bộ máy hành chính
1. (27/05/2013) Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013 phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
2. (27/05/2013) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (25/05/2013) Quyết định 813/QĐ-TTg năm 2013 bổ nhiệm ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2013) Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2013) Quyết định 573/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
6. (24/05/2013) Công văn 3473/BGDĐT-NGCBQLGD về Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2013 tại Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (23/05/2013) Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải
8. (23/05/2013) Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (22/05/2013) Công văn 3403/BGDĐT-NGCBQLGD về kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (22/05/2013) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
11. (21/05/2013) Quyết định 788/QĐ-LĐTBXH năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
12. (21/05/2013) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
13. (21/05/2013) Quyết định 1165/QĐ-BTP năm 2013 Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp
14. (20/05/2013) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa và thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
15. (16/05/2013) Quyết định 202/QĐ-VKSTC-HTQT&TTTPHS về Quy đinh quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân
16. (14/05/2013) Quyết định 2465/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ
17. (13/05/2013) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2013 về chia tách ấp Thới Tứ và ấp Trung Đông thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (08/05/2013) Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1
19. (08/05/2013) Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (06/05/2013) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
21. (06/05/2013) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
22. (04/05/2013) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Vi phạm hành chính
1. (24/05/2013) Công văn 3507/BGDĐT-VP chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (23/05/2013) Công văn 2781/TCHQ-TXNK giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (24/05/2013) Công văn 2825/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Tài chính nhà nước
1. (27/05/2013) Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (27/05/2013) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (24/05/2013) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/05/2013) Công văn 1588/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
5. (15/05/2013) Công văn 1573/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (10/05/2013) Công văn 5869/BTC-TCT xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng Dầu khí Lô 09-3 do Bộ Tài chính ban hành
7. (08/05/2013) Công văn 5703/BTC-TCT về nộp tiền thuê đất do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (23/05/2013) Công văn 3367/BKHĐT-TH triển khai dự án khởi công mới kế hoạch 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (23/05/2013) Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
3. (21/05/2013) Công văn 696/TTg-KTN tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành dự án thủy điện trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/05/2013) Quyết định 2511/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/05/2013) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2013 về Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Long Thới, huyện Nhà Bè giai đoạn 2013 - 2015
6. (13/05/2013) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2013 về chia tách ấp Thới Tứ và ấp Trung Đông thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Giao thông - Vận tải
1. (22/05/2013) Công văn 4585/BGTVT-MT hưởng ứng hoạt động về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (21/05/2013) Công văn 4493/BGTVT-KHĐT trả lời văn bản 2535/TCHQ-TXNK do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (24/05/2013) Công văn 3506/BGDĐT-CNTT hướng dẫn kiểm tra máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 3507/BGDĐT-VP chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/05/2013) Công văn 3466/BGDĐT-CTHSSV triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/05/2013) Công văn 3473/BGDĐT-NGCBQLGD về Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2013 tại Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (24/05/2013) Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng và triển khai cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (22/05/2013) Công văn 3403/BGDĐT-NGCBQLGD về kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (22/05/2013) Công văn 3428/BGDĐT-GDTX thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (21/05/2013) Công văn 3350/BGDĐT-NGCBQLGD thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn và báo cáo kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/05/2013) Công văn 2803/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 2838/TCHQ-TXNK về phân loại cá có tên khoa học Anoplopoma fimbria do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (23/05/2013) Công văn 420/GSQL-GQ1 về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
4. (22/05/2013) Công văn 1686/BNN-KH về chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (22/05/2013) Công văn 4585/BGTVT-MT hưởng ứng hoạt động về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (13/05/2013) Công văn 1512/TCT-CS giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/05/2013) Công văn 2037/UBND-KT về tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (09/05/2013) Công văn 1492/TCT-CS giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu do Tổng cục Thuế ban hành
9. (08/05/2013) Công văn 1475/TCT-CS giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
10. (06/05/2013) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Thể thao - Y tế
1. (27/05/2013) Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013 phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
2. (24/05/2013) Công văn 3466/BGDĐT-CTHSSV triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (22/05/2013) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
4. (09/05/2013) Quyết định 2296/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế giai đoạn 2012 - 2015” do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (04/05/2013) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
Quyền dân sự
1. (16/05/2013) Quyết định 778/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/05/2013) Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/05/2013) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/05/2013) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2013) Công văn 3507/BGDĐT-VP chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (24/05/2013) Công văn 3466/BGDĐT-CTHSSV triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (24/05/2013) Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng và triển khai cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (23/05/2013) Công văn 1705/BNN-QLCL về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với thực phẩm và kiểm tra cơ sở sau khi công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (22/05/2013) Công văn 1686/BNN-KH về chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (22/05/2013) Công văn 2390/BNN-KHCN điều chỉnh Dự án KNTW: "Nuôi các đối tượng hai mảnh vỏ và nhuyễn thể" năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (22/05/2013) Quyết định 20/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
11. (22/05/2013) Công văn 3428/BGDĐT-GDTX thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (22/05/2013) Công văn 4120/VPCP-QHQT tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (22/05/2013) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
14. (22/05/2013) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020
15. (22/05/2013) Công văn 4585/BGTVT-MT hưởng ứng hoạt động về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (21/05/2013) Công văn 696/TTg-KTN tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành dự án thủy điện trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (20/05/2013) Công văn 1640/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành
18. (20/05/2013) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa và thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
19. (15/05/2013) Quyết định 2511/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (15/05/2013) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2013 về Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Long Thới, huyện Nhà Bè giai đoạn 2013 - 2015
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Bản tin văn bản mới, ngày 22/05 - 24/05

Doanh nghiệp
1. (22/05/2013) Quyết định 31/2013/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2013) Quyết định 760/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Mía đường I-CTCP để chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/05/2013) Công văn 2715/TCHQ-GSQL về tạm dừng hoạt động của kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/05/2013) Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
5. (14/05/2013) Công văn 2658/CT-TTHT về khấu hao tài sản cố định trên đất thuê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (13/05/2013) Công văn 2617/CT-TTHT về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (08/05/2013) Công văn 2498/CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (07/05/2013) Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016
Đầu tư
1. (22/05/2013) Quyết định 32/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2013) Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
3. (17/05/2013) Công văn 3937/VPCP-KTN thực hiện Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/05/2013) Công văn 3915/VPCP-QHQT phê duyệt Danh mục dự án vận động vay vốn Quỹ EDCF Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (10/05/2013) Công văn 652/TTg-KTN về dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/05/2013) Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016
Thương mại
1. (21/05/2013) Công văn 4023/VPCP-KTTH về tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2013) Công văn 413/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
3. (21/05/2013) Công văn 414/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
4. (21/05/2013) Công văn 2726/TCHQ-GSQL xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (21/05/2013) Công văn 2731/TCHQ-GSQL bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/05/2013) Công văn 795/QLCL-CL1 về xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
7. (20/05/2013) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
8. (20/05/2013) Công văn 4329/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành
9. (20/05/2013) Công văn 6225/BTC-TCHQ thời hạn gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT do Bộ Tài chính ban hành
10. (20/05/2013) Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (17/05/2013) Công văn 4309/BCT-XNK về xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
12. (15/05/2013) Thông báo 2295/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp bàn về thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu rau, hoa, quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (15/05/2013) Công văn 391/GSQL-GQ1 vướng mắc về xác định khối lượng gỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
14. (14/05/2013) Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy định giá xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Hòa Phú do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (14/05/2013) Công văn 3793/VPCP-KTTH về nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (13/05/2013) Thông tư 11/2013/TT-BTTTT về Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17. (13/05/2013) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại Bến xe khách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
18. (10/05/2013) Công văn 652/TTg-KTN về dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (08/05/2013) Công văn 2483/CT-TTHT áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đài Loan do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (07/05/2013) Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2013 công bố 24 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Bản tin văn bản mới, ngày 22/05 - 24/05

Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/05/2013) Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
2. (18/05/2013) Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/05/2013) Thông tư 71/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
2. (22/05/2013) Thông tư 70/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (20/05/2013) Công văn 406/GSQL-TH thời hạn gửi kho ngoại quan mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
4. (20/05/2013) Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ về ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/05/2013) Công văn 4329/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành
6. (17/05/2013) Công văn 2677/TCHQ-TXNK truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (14/05/2013) Công văn 2649/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (14/05/2013) Công văn 2658/CT-TTHT về khấu hao tài sản cố định trên đất thuê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (13/05/2013) Công văn 5976/BTC-CST về thuế nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa HIPS do Bộ Tài chính ban hành
10. (13/05/2013) Công văn 2610/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (13/05/2013) Công văn 2617/CT-TTHT về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (08/05/2013) Công văn 2483/CT-TTHT áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đài Loan do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (08/05/2013) Công văn 2498/CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (15/05/2013) Thông báo 1761/TB-BHXH về chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (17/05/2013) Công văn 2724/CT-TTHT sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (17/05/2013) Công văn 2729/CT-TTHT về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Bản tin văn bản mới, ngày 22/05 - 24/05

Lao động - Tiền lương
1. (21/05/2013) Công văn 1715/LĐTBXH-TCDN xin ý kiến Dự thảo sửa đổi Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (21/05/2013) Quyết định 3211/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (20/05/2013) Công văn 690/TTg-KGVX bổ sung Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (13/05/2013) Công văn 1978/VP-QHXDGT thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BXD về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng do thành phố Hà Nội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (23/05/2013) Thông báo 198/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2013) Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành
3. (20/05/2013) Công văn 3313/BGDĐT-CNTT hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/05/2013) Thông tư 11/2013/TT-BTTTT về Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (09/05/2013) Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành
Bất động sản
1. (20/05/2013) Quyết định 755/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/05/2013) Công văn 2658/CT-TTHT về khấu hao tài sản cố định trên đất thuê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (26/04/2013) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Vi phạm hành chính
1. (21/05/2013) Công văn 2716/TCHQ-PC gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (21/05/2013) Công văn 2717/TCHQ-PC về gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/05/2013) Công văn 2677/TCHQ-TXNK truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành