[ Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 ] - cơ hội nào cho những người

thanhhoa

Thành viên cơ bản
2/4/13
190
14
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: /ĐA-BKHĐT
DỰ THẢO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2016

ĐỀ ÁN
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

LỜI MỞ ĐẦU

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ[1] đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 -2020 trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.
Mục tiêu chủ yếu của Đề án là soạn thảo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 -2020 gắn với với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong quá trình soạn thảo Đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4226/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/6/2016 gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị báo cáo các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 -2015 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, và đề xuất kế hoạch tái cơ cấu trong giai đoạn 2016 -2020.
Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần trực tiếp trao đổi, tham vấn rộng rãi với các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn độc lập, đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp và các nhà tài trợ có liên quan thông qua các cuộc hội thảo khoa học.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án.
Đề án Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 gồm bốn Phần và hai Phụ lục:
Phần I: Đánh giá tổng quan kết quả thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2011 -2015;
Phần II: Bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 -2020;
Phần III: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016 -2020;
Phần IV: Tổ chức thực hiện.
Phụ lục 1: Danh mục các chương trình, đề án trong Kế hoạch Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020
Phụ lục 2: Số liệu và bảng biểu đánh giá tình hình tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 và dự báo tác động tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.

[SUP][SUP][1][/SUP][/SUP] Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 và tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.
 

thanhhoa

Thành viên cơ bản
2/4/13
190
14

PHỤ LỤC 1

Danh mục các chương trình, đề án trong Kế hoạch Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
TT Tên đề án Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian trình Cấp trình Sản phẩm
I Ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh quốc gia
1 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2017 Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Luật
2 Đề án về Kế hoạch tổng thể về cắt giảm chi tiêu công Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Các Bộ, ngành liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
3 Đề án về tái cơ cấu và nâng cao năng lực Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội Vụ Các Bộ, ngành liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo nghị quyết của Chính phủ
4 Luật Đăng ký tài sản Bộ Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan 2018 Quốc hội Dự thảo Luật
5 Luật Đấu giá tài sản và các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Tư pháp Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan 2016-2017 Quốc hội, Chính phủ Dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định
6 Luật Quản lý thuế (sửa đổi) Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2019 Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Luật
7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2016 Quốc hội Dự thảo Luật
8 Luật Theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan 2020 Quốc hội Dự thảo Luật
9 Luật thừa phát lại Bộ Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan 2018 Quốc hội Dự thảo Luật
10 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Pháp lệnh
11 Pháp lệnh về Phí kiểm tra chuyên ngành Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2018 UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Pháp lệnh
12 Các Nghị định về điều kiện kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực kinh tế Các Bộ, ngành theo chức năng 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
13 Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
14 Đề án Công nhận chất lượng hàng hóa của nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi tiếng, xuất xứ sản phẩm (nước, khu vực có tiêu chuẩn chất lượng cao như Nhật Bản,…) Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
15 Đề án Tăng cường năng lực cho trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư phục vụ hội nhập quốc tế Bộ Tư pháp Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị có liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
II Tái cơ cấu các ngành kinh tế ưu tiên
1 Đề án Hướng dẫn quy trình và tiêu chí lập và thẩm định dự án tái cơ cấu ưu tiên thuộc các ngành kinh tế ưu tiên phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông, các đơn vị có liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2 Đề án thành lập Hội đồng tư vấn tái cơ cấu kinh tế quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
3 Báo cáo đề xuất sửa đổi các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư để thúc đẩy tái cơ cấu các ngành ưu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công thương và các đơn vị có liên quan 2016 Chính phủ Báo cáo đề xuất chính sách
III Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, tập trung vào đổi mới căn bản cơ chế và cách thức huy động, phân bố, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xã hội
1 Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2018 Quốc hội Dự thảo Luật
2 Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
3 Đề án Tái cơ cấu đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành, địa phương 2017 Quốc hội Dự thảo Nghị quyết
4 Quyết định thay thế Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
5 Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
6 Nghị định của Chính phủ về cơ chế cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
7 Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
8 Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
9 Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá định lượng hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án đầu tư công và hướng dẫn áp dụng trên thực tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
10 Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 Bộ Giao thông vận tải Các bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
11 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2016 Quốc hội Dự thảo Nghị quyết
12 Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2015-2025, bao gồm cả lộ trình mua sắm tập trung qua mạng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
IV Tái cơ cấu thị trường tài chính, tập trung vào các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại
1 Luật Chứng khoán (thay thế Luật Chứng khoán hiện hành) Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2018 Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Luật
2 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
3 Đề án Nghiên cứu khả năng bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để xử lý một phần nợ xấu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính Các Bộ, ngành liên quan 2017 Quốc hội Dự thảo Nghị quyết
4 Đề án Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ngân hàng Nhà nước Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
5 Kế hoạch hành động hướng tới đáp ứng đầy đủ Basel II Ngân hàng Nhà nước Các Bộ, ngành liên quan 2017 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
6 Kế hoạch nâng cao xếp hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên bảng xếp hạng thị trường chứng khoán toàn cầu đến năm 2020 (MSCI) Bộ Tài chính Các Bộ, ngành liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo quyết định của Thủ tướng
7 Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ngân hàng Nhà nước Các đơn vị liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
8 Đề án Đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng Nhà nước Các Bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo quyết định của Thủ tướng
9 Đề án Hợp nhất 02 Sở giao dịch chứng khoán Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
10 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2020 Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Luật
V Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân
1 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ, ngành liên quan 2016-2020 Quốc hội, Chính phủ Dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
2 Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
3 Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
4 Đề án Phát triển các tổ chức tài chính đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
5 Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
6 Nghị định (thay thế Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 về tập đoàn kinh tế Nhà nướcvà tổng công ty Nhà nước) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ,ngành liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Nghị định
7

Nghị định (thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ,ngành liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Nghị định
8 Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
VI Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng quy mô, hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và bền vững kết hợp với xây dựng nông thôn mới
1 Đề án thúc đẩy toàn diện việc áp dụng VietGap và các tiêu chuẩn tương trong sản xuất nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các Bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
2 Đề án hoàn thiện cơ chế chuyển một phần diện tích đất lúa, đất lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa và linh hoạt hóa mục đích sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các Bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
3 Đề án nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế- xã hội Bộ Tài nguyên và Môi trường Các đơn vị liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
4 Đề án phát triển các vùng lương thực trọng điểm quốc gia Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương 2016-2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng
5 Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện có do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành, địa phương liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
7 Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Công thương, các địa phương 2016-2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
8 Chương trình hỗ trợ phát triển và nâng cấp chuỗi sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Cà phê, cao su, lúa gạo, cá da trơn, tôm, hạt điều, các loại hải sản khác, các loai ra quả nhiệt đới Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Các Bộ, ngành, địa phương 2016 Chính phủ Quyết định của Thủ tướng
VII Thực hiện hiệu quả các chương trình đồng bộ hỗ trợ phát triển các cụm sản xuất liên ngành; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế
1 Luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Công thương Các bộ, ngành liên quan 2018 Quốc hội Dự thảo Luật
2 Luật vùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW 2018 Chính phủ, Quốc hội Dự thảo Luật
3 Đề án xây dựng tiêu chí ưu đãi, thu hút, lựa chọn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
4 Đề án xã hội hóa cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các Bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
5 Nghị quyết của Trung ương "Chính sách và giải pháp cơ bản thúc đẩy công nghiệp Việt nam tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập Bộ Công thương Các cơ quan liên quan 2016-2017 BCH Trung ương Dự thảo Nghị quyết
6 Nghiên cứu cơ chế quản lý liên kết hợp tác phát triển vùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
7 Nghiên cứu việc hình thành một số Khu kinh tế xuyên biên giới Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công thương 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
8 Đề án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
9 Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Bộ Công thương Các bộ, ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
10 Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Khoa học và Công nghệ 2016-2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
11 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Công thương Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
12 Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025" Bộ Công thương Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
13 Đề án "Giải pháp tái cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu" Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2018 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
14 Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025" Bộ Công thương Các cơ quan liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
15 Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình đặc khu kinh tế tại Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công thương, các Bộ, ngành liên quan 2018 Bộ Chính trị Dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị
16 Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam Bộ Công thương Các cơ quan liên quan 2019 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
17 Đề án xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (bao gồm đầu tư trong nước và nước ngoài) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2017 Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định của Bộ trưởng
VIII Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng đất đai trên cơ sở phát triển thị trường đất đai
1 Luật Thuế tài sản/bất động sản Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2020 Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội Dự thảo Luật
2 Các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất (bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp), khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất (nông nghiệp) Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2017 Ban Chấp hành Trung ương Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương
3 Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng nước ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường Các đơn vị liên quan 2016 Ban Chấp hành Trung ương Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương
4 Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 31/10/2012) Bộ Tài nguyên và Môi trường Các Bộ, ngành, địa phương liên quan 2018 Bộ Chính trị Dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị
5 Đề án cải cách phương thức định giá giao dịch quyền sử dụng đất phản ánh đúng giá giao dịch trên thị trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan 2018 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
6 Đề án Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
7 Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai Bộ Tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường 2019 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
8 Đề án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Các đơn vị liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
9 Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND cấp tỉnh và bộ, ngành có liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
IX Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
1 Đề án định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
2 Đề án đánh giá chất lượng các trường đại học ở Việt Nam theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (của AUN) Bộ Giáo dục và Đào tạo Các đơn vị liên quan 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng
3 Đề án nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Các bộ ngành liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
4 Đề án phát triển nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Công thương Các bộ ngành, địa phương 2017 Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
5 Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo Các bộ ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
6 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020" Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Các cơ quan liên quan Tháng 12/2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
X Tái cơ cấu cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ giáo dục, y tế và khoa học công nghệ
1 Đề án Chuyển từ cơ chế cấp phát sang đặt hàng và từ cấp kinh phí cho các đơn vị cung ứng sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng trong cung cấp dịch vụ công Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2018 Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
2 Đề án Khuyến khích Hợp tác công tư trong cung cấp dịch vụ công Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
3 Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, ngành liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
4 Nghị định quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá Bộ Tài chính Các đơn vị liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
5 Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Bộ Y tế Các đơn vị liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan 2016 Chính phủ Dự thảo Nghị định
7 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giá
8 Nghị định về giá dịch vụ sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan 2017 Chính phủ Dự thảo Nghị định
9 Đề án Quy hoạch mạng lưới các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ 2016 Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
10 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Các Bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
11 Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương Bộ Nội vụ Các Bộ, ngành 2017 BCH Trung ương Đảng Kết luận của BCH Trung ương Đảng
12 Đề án tăng cường tự chủ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công ngệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ chuyển giao có điều kiện và danh mục công nghệ cấm chuyển giao Bộ Khoa học và Công nghệ Các Bộ, ngành có liên quan 2017 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
 

thanhhoa

Thành viên cơ bản
2/4/13
190
14
Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội) và gửi qua email theo địa chỉ tung84@mpi.gov.vn trước ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Mọi thông tin xin liên hệ anh Nguyễn Văn Tùng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Điện thoại: Cơ quan: (04)38453196, Di động: 0961385368./.

File đính kèm:
DUTHAODEANTAICOCAUKT2016.2020.doc

www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=33841&idcm=140​​​​​​​
 

huynhbao

Thành viên cơ bản
21/5/13
141
8
Quan tâm cái này
Số liệu và bảng biểu đánh giá tình hình tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 và dự báo tác động tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
III Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, tập trung vào đổi mới căn bản cơ chế và cách thức huy động, phân bố, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xã hội
1 Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2018 Quốc hội Dự thảo Luật

10 Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 Bộ Giao thông vận tải Các bộ, ngành liên quan 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
11 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đơn vị liên quan 2016 Quốc hội Dự thảo Nghị quyết
12 Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2015-2025, bao gồm cả lộ trình mua sắm tập trung qua mạng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế 2016 Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng

 

huynhbao

Thành viên cơ bản
21/5/13
141
8
Nghĩa là ngành xây dựng nói chung sẽ tư nhân hóa như bất động sản thôi

Tái cơ cấu các ngành kinh tế ưu tiên
Mục tiêu chung đến năm 2020
Tập trung tái cơ cấu, ưu tiên đầu tư và hỗ trợ chính sách phát triển một số ngành trọng điểm đã được xác định tại các nghị quyết của Đảng và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (và/hoặc giá trị xuất khẩu) và việc làm của các ngành trọng điểm tăng nhanh hơn ít nhất 30% so với tốc độ tăng tương ứng giai đoạn 2011-1015;
- Xác định và hỗ trợ thực hiện trên thực tế ít nhất 400 dự án đầu tư ưu tiên của các doanh nghiệp tại các ngành ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020.
Định hướng chính sách đến năm 2020
Căn cứ quy định tại văn bản đã được ban hành, các ngành, sản phẩm được ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2016-2020, bao gồm:
- Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có lợi thế cạnh tranh cao (cà phê, chè, cao su, ca cao, hạt tiêu, hạt điều, cá da trơn, lợn, tôm, lúa gạo...).
- Sáu ngành dịch vụ ưu tiên: Dịch vụ logistics (vận tải hàng hóa, cảng biển, dịch vụ hải quan, kho bãi và bảo quản hàng hóa, dịch vụ phân phối...); dịch vụ phát triển kinh doanh; dịch vụ du lịch; dịch vụ tài chính ngân hàng; dịch vụ giáo dục bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp.
- 13 ngành công nghiệp ưu tiên: Điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô; hóa dầu và sản xuất linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; sản xuất nguyên, phụ liệu dệt may phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu; luyện kim; thép chế tạo và hóa dược.
 

tamxuanpham

Thành viên cơ bản
7/3/14
325
23
Toàn lo bò trắng răng, ngân sách sắp phải gồng mình trả nợ đây, dân xây dựng Sài Gòn chuẩn bị khóc tiếng Mán nè

Ngân sách bị cắt giảm đột ngột, TP.HCM trở tay không kịp


TTO - ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nói như vậy tại buổi Quốc hội thảo luận về ngân sách chiều 22-10 khi tỷ lệ ngân sách TP.HCM được giữ lại giảm từ 23% xuống 17% giai đoạn 2017 - 2020.
 
  • Like
Reactions: an binh
Chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM hơn của 4 thành phố lớn cộng lại


Chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM hơn của 4 thành phố lớn cộng lại. Số dự toán thu ngân sách năm 2019 của TP.HCM cao gấp 1,5 lần so với dự toán thu ngân sách của Hà Nội, gấp 6,2 lần so với Hải Phòng, gấp 14,58 lần so với Đà Nẵng và gấp 35,47 lần so với Cần Thơ.

Đưa ra con số so sánh dự toán thu ngân sách Nhà nước của 4 TP trực thuộc trung ương tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức ngày 19-7, bà Lê Ngọc Thùy Trang - phó giám đốc Sở Tài chính TP - cho rằng đến nay, các số thu của TP đều tăng nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu do số thu được giao quá cao.

Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 193.310 tỉ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ 2018. Trong đó thu nội địa ước đạt 121.825 tỉ đồng, đạt gần 45% dự toán, tăng 2%. Thu nội địa, nếu trừ thu tiền sử dụng đất, đạt 118.100 tỉ đồng (đạt 45% dự toán), tăng 7,5%. Thu ngân sách địa phương đạt 37.300 tỉ đồng, chiếm 43% dự toán và giảm 10,6% cùng kỳ 2018.

Dù tổng mức thu nội địa được 121.825 tỉ đồng nhưng vẫn chỉ đạt 45% dự toán là do trung ương giao dự toán thu ngân sách TP.HCM năm 2019 lên đến gần 400.000 tỉ đồng, đồng nghĩa cứ 1% dự toán thu ngân sách TP.HCM đã tương đương 4.000 tỉ đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các địa phương xây dựng dự toán thu nội địa năm 2019 sẽ tăng 12-14% so với thực hiện năm 2018. Nhưng riêng với TP.HCM lại được giao tăng đến 19,9%.

....
"Đây là con số quá cao, vượt quá khả năng huy động nguồn thu trên địa bàn TP.HCM", bà Lê Ngọc Thùy Trang - phó giám đốc Sở Tài chính TP - cho rằng đến nay, các số thu của TP đều tăng nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu do số thu được giao quá cao.

TP.HCM chỉ còn casino với phố đèn đỏ nữa... làm sao cho TP.HCM được để lại nguồn thu này, chứ cơ sở hạ tầng xuống cấp, ngập nước kẹt xe, đường vành đai chưa khép kín, metro chưa biết khi nào xong, cao tốc LT-DG, Trung Lương quá tải kẹt xe. Các con đường huyết mạch kết nối các quận thì quá tải do công tác quy hoạch quá kém, đơn cử là 2 đường kết nối quận 7 với trung tâm: đường Nguyễn Tất Thành, cầu Kênh Tẻ !

Đầu tư cho TP.HCM không tương xứng với tầm vóc phát triển, thế mà cứ giao chỉ tiêu thu cao tăng mãi. Trong lúc đó thì các tỉnh luôn xin ngân sách thật nhiều, đến khi gần cuối năm chưa xài hết thì vẽ ra các kiểu để tiêu : xây cổng chào, xây tượng đài, lát gạch vỉa hè .... vậy mới có cớ năm sau xin tiếp ngân sách không bị cắt !
 

xuantruong99

Thành viên cơ bản
22/6/21
33
6
24
Những bộ luật mới có thể tạo thêm những trật tự mới & góp phần tạo ra một xã hội văn minh hơn, có thể vậy.