Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp huyện, xã đến năm 2021

cumeodidem

Thành viên cơ bản
6/3/17
3
0
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình thông qua. Tóm lại là huyện, xã không đủ tiêu chuẩn về số dân và diện tích, sẽ phải sáp nhập....tiến tới sáp nhập tỉnh.

Tiêu chuẩn, theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 thì:

Cấp xã

-Xã miền núi, vùng cao: Từ 5.000 người trở lên; diện tích từ 50 km2 trở lên.

-Xã khác: Từ 8.000 người trở lên, diện tích từ 30km2 trở lên.

Cấp huyện:

-Huyện miền núi, vùng cao: 80.000 dân trở lên. Diện tích 850 km2 trở lên.

-Huyện khác: 120.000 dân trở lên, diện tích 450km2 trở lên.

Cấp tỉnh:

-Tỉnh miền núi, vùng cao: 900.000 người trở lên, diện tích 8.000 km2 trở lên

-Tỉnh khác: 1.400.000 người trở lên, diện tích 5.000 km2 trở lên.

TÓM LẠI LÀ GIẢM ĐẦU MỐI, GIẢM GHẾ....TÂM TƯ PHẾT CÁC ACE NHỈ ?