Hợp tác xã việc làm

MoLang

Chiềng làng chiềng nước
Thành viên BQT
20/4/13
144
37
Nói qua, hợp tác xã việc làm với mục đích tạo, tìm kiếm, hỗ trợ việc làm cho người lao động, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

1675327992651.png

saovietlaw.com/linh-vuc-phap-ly-khac/diem-khac-nhau-giua-hop-tac-xa-viec-lam-va-hop-tac-xa-dich-vu/
luatminhkhue.vn/quy-che-thanh-vien-hop-tac-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx
thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-340-QD-TTg-2021-phe-duyet-Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-2021-2030-467404.aspx