saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 5 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về các hoạt động đấu thầu bao gồm: 1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo các hình thức mua, thuê, thuê mua bao gồm: a) Dự án, chương trình sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển (bao gồm cả dự án, chương trình của doanh nghiệp nhà nước) theo nguyên tắc lũy tiến như sau: - Đối với dự án, chương trình có tổng mức đầu tư đến 10 tỷ đồng: sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án, chương trình; - Đối với dự án, chương trình có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: sử dụng từ 25% vốn nhà nước trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án, chương trình; - Đối với dự án, chương trình có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên: sử dụng từ 20% vốn nhà nước trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án, chương trình. b) Hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; c) Hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng vốn nhà nước; d) Hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước trừ trường hợp mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. 2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, cung cấp dịch vụ công đối với các lĩnh vực, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: điện, nước, giao thông, thủy lợi, dân dụng, môi trường, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, công trình có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công khác. Chính phủ quy định chi tiết đối với lĩnh vực, công trình cần lựa chọn nhà đầu tư. 3. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam ra nước ngoài; dự án, chương trình trực tiếp ra nước ngoài (FDI) của doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư theo quy định của Chính phủ.

 
Sửa lần cuối: