Thêm một tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 144/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng sau:

1. Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình.
2. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HNT.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.