Thông tư số 05/2014/TT-BTC - Dự án dưới 15 tỷ đồng không phải lập dự toán thu chi

ketoanxaydung

Thành viên chính thức
9/6/13
25
1
Những quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC.

hông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Doanh nghiệp tư vấn khi thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án ký với các chủ đầu tư, BQLDA khác không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.Quy định về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Thông tư nêu rõ, BQLDA có các khoản thu từ việc bán hồ sơ mời thầu và hoạt động dịch vụ tư vấn cho các chủ đầu tư, BQLDA khác phải thực hiện đăng ký, nộp đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.Về lập dự toán thu, chi quản lý dự án nhóm I, Thông tư quy định như sau: Chủ đầu tư, BQLDA quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu,chi quản lý dự án; nhưng phải tuân thủ các nội dung chi quy định tại Điều 10 Thông tư này và không vượt định mức trích theo quy định. Nội dung dự toán chi của chủ đầu tư, BQLDA gồm các khoản chi cụ thể như sau: Chi tiền lương; Chi tiền công trả cho lao động theo hợp đồng; Các khoản phụ cấp lương: chức vụ, khu vực, thu hút, làm đêm, thêm giờ, độc hại, nguy hiểm, lưu động, trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án, phụ cấp khác theo quy định của pháp luật...Đối với các Ban quản lý dự án nhóm II, thực hiện nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính, đối với các khoản chi thường xuyên quy định tại Thông tư này, Giám đốc BQLDA nhóm II được quyết định một số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ cao hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), BQLDA được sử dụng theo trình tự như sau: Trích lập Quỹ phát triển hoạt động 10%; Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động; Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập; Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-2-2014.