Thông báo - Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

thuvienxaydung

Thành viên chính thức
18/4/16
48
4
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/QĐ-BKHCN​
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
1.TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 1: Yêu cầu chung
2.TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí
3. TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng
4. TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
5. TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 5: Kết cấu bê tông
6. TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 6: Kết cấu thép
7. TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu
8. TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 10: Nền móng
9. TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 11: Mố, trụ và tường chắn
10.TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm
11.TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can
12.TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ - Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng

Cộng Đồng Xây Dựng sẽ từng bước cập nhật hầu các thành viên
 

thuvienxaydung

Thành viên chính thức
18/4/16
48
4
Quyết định 1154/QĐ-BKHCN
  1. TCVN 11807:2017 Bê tông nhựa – Phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô
Quyết định 1155/QĐ-BKHCN
  1. TCVN 11781:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn (BBR)
Quyết định 1156/QĐ-BKHCN
  1. TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa – Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép
Tệp đính kèm: Các Quyết định.
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12124/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2016)
Ngày 31/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
  1. TCVN 11414-1:2016 Mặt đường bêtông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén
  2. TCVN 11414-2:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu.
  3. TCVN 11414-3:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phàn 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi.
  4. TCVN 11414-4:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL.
  5. TCVN 11414-5:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa.
  6. TCVN11414-6:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạngtấm - Phần 6: Xác định độ hấp thụnước.
  7. TCVN11414-7:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 7: Xác định khối lượng riêng
Tệp đính kèm:
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/525/11674/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-quyet-dinh-so-4202-qd-bkhcn-ngay-31-12-2016.aspx

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (theo Quyết định 1194/QĐ-BKHCN ngày 16/5/2017)
Ngày 16/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

1. TCVN 11820-1:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 1: Nguyên tắc chung

2. TCVN 11820-2:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 2: Tải trọng và tác động

Tệp đính kèm:

Quyết định 1194/QĐ-BKHCN ngày 16/5/2017.
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/525/12853/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-theo-quyet-dinh-1194-qd-bkhcn-ngay-16-5-2017.aspx
 
Sửa lần cuối:

haphan

Thành viên cơ bản
29/12/16
6
0
Mình có tải về bộ TCVN 11823:2017 và upload chia sẻ cho mọi người
https://secufiles.com/ehpW/TCVN_11823-2017.rar

Mình có mấy thắc mắc:
1. Tại sao có sự ngắt quãng của bộ TCVN 11823:2017 cụ thể là tại sao không có TCVN 11823-7:2017 TCVN 11823-8:2017
2. Rốt cuộc Một số vấn đề trong tính toán sức chịu tải cọc đóng theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 vẫn tiếp tục tiếp diễn ở TCVN 11823-2017
Bài này tóm tắt một số kinh nghiệm của tác giả trong quá trình áp dụng tính toán sức chịu tải cọc đóng, qua đó nêu lên những khó khăn trong việc áp dụng Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 đồng thời nghiên cứu đề xuất một số phương pháp và công thức có thể áp dụng trong tính toán thiết kế, nhằm giúp các kỹ sư trẻ có thể tiếp cận dễ dàng và làm chủ được những kết quả tính toán của mình.
https://userscloud.com/snn2q06ggq44
===> Tức là vẫn tin dùng phương pháp bán thực nghiệm.
 

phatiki

Thành viên cơ bản
7/1/19
3
0
1. Cho hỏi anh @thcauduong có phải là anh fc.x0an bên tailieuxaydung.vn không ?
2. Hình như tiêu chuẩn đã cập nhật AASHTO 2007-2014, cơ bản là dịch nguyên từ AASHTO phiên bản 2014.
3. Phần nền móng thay đổi tương đối nhiều
4. Phần kết cấu thép: các công thức tính toán cũng thay đổi
5. Anh @thcauduong đã có file tính toán chưa, cho em xin , email ks.phatnt@gmail.com
Thanks
 

thuvienxaydung

Thành viên chính thức
18/4/16
48
4
Thông tư 11/2018/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÔNG TRÌNH TÀU ĐIỆN NGẦM​
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình tàu điện ngầm”, mã số QCVN 08:2018/BXD.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình tàu điện ngầm”, mã số QCVN 08:2018/BXD.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08:2009/BXD, Phần 1. Tàu điện ngầm” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

thuvienxaydung

Thành viên chính thức
18/4/16
48
4
Thông tư 12/2018/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA ÔTÔ​

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Gara ôtô”, mã số QCVN 13:2018/BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Gara ôtô”, mã số QCVN 13:2018/BXD.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08:2009/BXD, Phần 2. Ga ra ôtô” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Thiết kế Website bởi VINASOFT