Thảo luận - Hiểu thế nào về cụm từ "tư vấn đầu tư" ? | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Thảo luận Hiểu thế nào về cụm từ "tư vấn đầu tư" ?

huynhtran

Thành viên chính thức
21/5/13
140
0
Tình hình là bên mình đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu một công trình, trong đó có hạng mục trạm biến áp và đường dây.
Theo nghị định 137/2013/NĐ-CP cũng nói chung tư vấn đầu tư
Điều 38. Phân hạng về quy mô của công trình đối với lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công công trình điện
1. Điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.
2. Bảng phân hạng về quy mô của công trình nguồn và lưới điện đối với lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện:
thông tư 36/2018/TT-BCT thì nói chung chung là tư vấn đầu tư.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:
1. Tư vấn chuyên ngành điện lực
a) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện, bao gồm: Nhiệt điện (trong đó có điện sinh khối, nhà máy điện sử dụng chất thải rắn), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; đường dây và trạm biến áp;
b) Tư vấn giám sát thi công công trình điện, bao gồm: Nhiệt điện (trong đó có điện sinh khối, nhà máy điện sử dụng chất thải rắn), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; đường dây và trạm biến áp.
Vậy hiểu thế nào về tư vấn đầu tư ? tại sao lại tách tư vấn giám sát khỏi tư vấn đầu tư xây dựng công trình có phải là tư vấn giám sát không phải là tư vấn đầu tư ?
Và đơn vị tư vấn đấu thầu chuyên ngành điện có cần giấy phép hoạt động điện lực không?
 

haivktqh

Thành viên cơ bản
17/7/17
5
2
Đúng là luật Việt Nam
Theo luật số: 28/2004/QH11 - Luật điện lực thì
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Điều 7. Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện
1. Phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực.
2. Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luật này.
Nghĩa là chỉ có cái gói là Tư Vấn Chuyên Ngành

Còn luật số 24/2012/QH13 sửa đổi bổ sung cho luật số 28/2004/QH11 thì không đề cập.

May mà gần đây có cái Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương , định nghĩa đã rõ rồi

Chương III
LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật điện lực

7. Điều 38 được sửa đổi như sau:
“Điều 38. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực
1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện (không bao gồm hoạt động lập dự án đầu tư, đấu thầu công trình điện) và tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp).

2. Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng Mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng Mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.
Nghĩa là tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm "Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện" và "Tư vấn giám sát thi công", nhưng Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện lại (không bao gồm hoạt động lập dự án đầu tư, đấu thầu công trình điện)
==> có thể hiểu theo luật điên
Tư vấn đầu tư là các thể loại tư vấn - trừ tư vấn giám sát.:p
Tư vấn đấu thầu không cần giấy phép hoạt động điện lực.


Nhưng cũng lưu ý là nếu tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế hoặc giám sát thì nhà thầu phải có 2 loại giấy
- Giấy phép hoạt động điện lực ... cho phần điên
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ... cho phần xây
 
Reactions: huynhtran

Thiết kế Website bởi VINASOFT