Resource icon

Tài nguyên Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012

No permission to download

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
thuvienxaydung submitted a new resource:

TCVN9254-1:2012 (ISO 6707-1:2004) về Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung - Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chung áp dụng cho nhà và công trình dân dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9254-1:2012
ISO 6707-1:2004

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - TỪ VỰNG - PHẦN 1: THUẬT NGỮ CHUNG
Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms
Lời nói đầu
TCVN 9254-1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 6707-1 : 2004
TCVN 9254-1 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 213 :1998 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của...

Read more about this resource...
 

Sinicu

Thành viên cơ bản
17/6/21
12
1
dogoo.vn
Cảm ơn bác, đúng cái đang cần mà nhiều cái google không ra