Tham khảo & góp ý dự thảo các Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ mời quan tâm | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Tham khảo & góp ý dự thảo các Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ mời quan tâm

saigonco

Thành viên chính thức
21/5/13
458
2
Tiêu đề Đề nghị góp ý cho Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn (22/10/2014)
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 24/10/2014
File đính kèm Du thao thong tu goi thau tu van.rar Download
Nội dung Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn để các tổ chức, cá nhân góp ý. Thông tin góp ý xin gửi về: Tăng Lý Quang Huy, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ email: huytlq@mpi.gov.vn; điện thoại: 080.44782; 0915 115 980, trước ngày 30/11/2014. Dự thảo Thông tư và các Mẫu HSMQT dịch vụ tư vấn, Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn, Mẫu HSYC dịch vụ tư vấn, đề nghị xem trong file đính kèm ở trên./.Tiêu đề Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
Phân loại Thông báo Quản trị
Ngày tạo 29/10/2014
File đính kèm 20141029-gop y HSMTXL.rar Download
Nội dung Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Dự thảo Thông tư đề nghị xem trong file đính kèm ở trên). Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp ý kiến góp ý, đề nghị Quý cơ quan/đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT trước ngày 30/11/2014 để tổng hợp, hoàn chỉnh và kịp ban hành theo đúng tiến độ (gửi kèm theo file mềm về địa chỉ hòm thư điện tử: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần Chủ đề là "Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp "). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý cơ quan vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu. Số điện thoại: 08044782. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự góp ý của Quý cơ quan./.Tiêu đề Đề nghị góp ý cho dự thảo quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 04/11/2014
File đính kèm du thao thong tu HSMT-Phong Chinh sach.zip Download
Nội dung Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng dự thảo quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến cụ thể về dự thảo Thông tư nêu trên. Tài liệu dự thảo xin gửi kèm Dự thảo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp ý kiến góp ý, đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản theo đường bưu điện, đồng thời gửi file mềm góp ý về địa chỉ e-mail huytlq@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tổng hợp và hoàn tất Dự thảo thông tư nêu trên. Thông tin chi tiết, Quý cơ quan xin vui lòng liên hệ với anh Tăng Lý Quang Huy, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ email: huytlq@mpi.gov.vn; điện thoại: 080.44782; 0915 115 980, trước ngày 30/11/2014./.. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự góp ý của Quý cơ quan./.Tiêu đề Đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
Phân loại Thông báo Quản trị
Ngày tạo 07/11/2014
File đính kèm Góp ý dự thảo TT HSMT hàng hóa.rar Download
Nội dung Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời thực hiện trách nhiệm ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (gửi kèm theo). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến cụ thể về dự thảo Thông tư nêu trên. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT trước ngày 5/12/2014 để tổng hợp, hoàn chỉnh và kịp ban hành Thông tư theo đúng tiến độ (gửi kèm theo file mềm về địa chỉ hòm thư điện tử: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần Chủ đề là "Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hoá"). Thông tin chi tiết, Quý cơ quan xin vui lòng liên hệ với chị Ngô Chi Linh, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.44782. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự góp ý của Quý cơ quan./.
 

saigonco

Thành viên chính thức
21/5/13
458
2
Góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng

Tiêu đề Đề nghị góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng
Phân loại Thông báo Quản trị
Ngày tạo 03/10/2014
File đính kèm Du thao TT quy dinh chi chiet dau thau qua mang.doc Download
Nội dung Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Khoản 9 Điều 9, Điều 86 và Điểm b Khoản 5 Điều 129 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng. Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến cụ thể về dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng (xin gửi kèm Dự thảo). Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp ý kiến góp ý, đề nghị Quý cơ quan gửi file mềm góp ý về địa chỉ e-mail hoanghjl@gmail.com, bản chính gửi theo đường bưu điện để Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tổng hợp và hoàn tất Dự thảo nói trên Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cơ quan xin vui lòng liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Hoàng - Cục QLĐT. Tel: 0804.4849, 0934567807. Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.
 

saigonco

Thành viên chính thức
21/5/13
458
2
Góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Tiêu đề Góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 09/09/2014
File đính kèm Du thao Thong tu dang tai thong tin ve dau thau.doc Download
Nội dung Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Khoản 9 Điều 9 và Điểm b Khoản 5 Điều 129 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu. Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến cụ thể về dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc đăng tải thông tin về đấu thầu (xin gửi kèm Dự thảo). Toàn văn file mềm của Dự thảo Thông tư này Quý Cơ quan có thể tải về tại mục File đính kèm ở trên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp ý kiến góp ý, đề nghị Quý cơ quan gửi file mềm góp ý về địa chỉ e-mail thanhtv@mpi.gov.vn, bản chính gửi theo đường bưu điện để Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tổng hợp và hoàn tất Dự thảo nói trên Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cơ quan xin vui lòng liên hệ với anh Trịnh Văn Thành - Cục QLĐT. Tel: 0804.4849, 0904.466.207. Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.
 

Thiết kế Website bởi VINASOFT