Resource icon

Tài nguyên Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng TCVN 9312:2012 (ISO 9251:1987)

No permission to download

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
thuvienxaydung submitted a new resource:

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng - Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực cách nhiệt nhằm mô tả các điều k

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9312:2012
ISO 9251:1987

CÁCH NHIỆT - ĐIỀU KIỆN TRUYỀN NHIỆT VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU - TỪ VỰNG
Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary
Lời nói đầu
TCVN 9312: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 9251 :1987.
TCVN 9312 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 300 : 1987 (ISO 7345 : 1987) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a), khoản 1, điều 7...

Read more about this resource...